Programa de beques de Diplocat

Durant el primer semestre de 2020 s’obriran les convocatòries per al curs 2020-2021

Amb la voluntat de formar professionals especialistes en relacions internacionals, integració europea o la política euromediterrània, que en el futur contribueixin a posicionar internacionalment Catalunya, Diplocat compta amb un Programa de beques per realitzar estudis de postgrau a l'estranger.

Es poden presentar els graduats/des universitaris/àries que tinguin interès a especialitzar-se en relacions internacionals i diplomàcia o en la política de veïnatge de la Unió Europea i, més concretament, en la política euromediterrània.

Les beques per cursar estudis de postgrau són de 25.000€ bruts cadascuna.

Estudis internacionals – requisits

Diplocat convoca ajuts per un any per realitzar estudis internacionals a qualsevol universitat estrangera. Aquest programa de beques està destinat a cursar estudis de postgrau sobre integració europea o sobre relacions internacionals. S'accepten tant programes de formació amb un enfocament generalista com programes especialitzats en diplomàcia, política, dret, economia, comerç, cooperació al desenvolupament o drets humans, sempre que es plantegin des d'una perspectiva internacional.

Els candidats han de fer els tràmits de preinscripció, inscripció i admissió, al centre universitari (o centres) que hagin escollit, d'acord amb els terminis i les condicions fixats en cada cas pel mateix centre. 

Requisits dels candidats:

a) Haver obtingut una titulació universitària de grau superior d'una universitat situada a Catalunya, o d'un centre d'ensenyament superior adscrit a una universitat situada a Catalunya, en els últims cinc anys.

- S'admetran, així mateix, les candidatures d'alumnes de darrer curs, condicionades a l'obtenció del títol en la convocatòria de juny.

- S'admetran les candidatures de diplomats i enginyers tècnics que tinguin un màster tipus Bolonya (mínim 60 crèdits ECTS).

b) Tenir una nota mitjana mínima de 7 sobre 10 a l'expedient acadèmic. Aquesta nota haurà de constar en el Certificat Acadèmic Personal lliurat per la universitat del sol·licitant.

c) Tenir coneixement oral i escrit de la llengua o llengües de treball dels estudis escollits pel candidat.

d) Tenir la nacionalitat d'un dels estats membres de la Unió Europea, de l'Espai Econòmic Europeu o dels països candidats a l'adhesió a la Unió Europea.

e) No estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició d'obtenir subvencions, de conformitat amb l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Afers euromediterranis – requisits

Amb la voluntat de formar especialistes en qüestions relatives a la política europea de veïnatge i la política euromediterrània, Diplocat atorga ajuts per cursar el màster en Estudis interdisciplinaris europeus, focalitzat en les relacions de la UE amb els seus veïns del sud i de l'est, al Col·legi d'Europa, campus de Natolín, a Varsòvia (Polònia).  El Col·legi d'Europa és la institució d'estudis europeus de postgrau més prestigiosa del continent.

Els candidats han de fer els tràmits d'inscripció al Col·legi d'Europa.

Requisits dels candidats:

a) Haver obtingut una titulació universitària de grau superior d'una universitat situada a Catalunya, o d'un centre d'ensenyament superior adscrit a una universitat situada a Catalunya, en els últims cinc anys.

- S'admetran, així mateix, les candidatures d'alumnes de darrer curs, condicionades a l'obtenció del títol en la convocatòria de juny.

- S'admetran les candidatures de diplomats i enginyers tècnics que tinguin un màster tipus Bolonya (mínim 60 crèdits ECTS).

b) Tenir un nivell de coneixement de l'anglès C1 o equivalent, segons el Marc europeu comú de referència per a les llengües i un nivell de coneixement bàsic del francès, llengües de treball del Col·legi d'Europa

c) Tenir la nacionalitat d'un dels estats membres de la Unió Europea o dels països candidats a l'adhesió, de l'Espai Econòmic Europeu, o dels estats membres de la UpM

Presentació de les sol·licituds i resolució del procediment

La presentació de la sol·licitud, acompanyada de la documentació requerida, es trametrà preferentment per mitjans telemàtics des del web de Tràmits Gencat.

En cas de tramitació presencial, la sol·licitud, acompanyada de la documentació requerida, es pot presentar, en imprès normalitzat, al registre ubicat al carrer Via Laietana, 14, planta baixa, 08002 Barcelona, en horari de dilluns a dijous de 9h a 17h i divendres de 9h a 15h i, a partir del mes de juny, de 9h a 15h.

La resolució final del procediment es notificarà a les persones interessades mitjançant el Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya en el termini de sis mesos a comptar des de l'endemà de la data de publicació de la convocatòria al DOGC.

Més informació

Ara mateix no hi ha cap convocatòria oberta. Les convocatòries de les beques per a l'any 2020-2021 s'obriran el primer semestre de 2020. 

Si voleu rebre un avís per correu electrònic quan s'obri la convocatòria, podeu enviar un email amb les vostres dades a:

info(ELIMINAR)@diplocat.cat