Programa de beques de Diplocat

Informació sobre les convocatòries per al curs 2020-2021

Amb la voluntat de formar professionals especialistes en relacions internacionals, integració europea o la política euromediterrània, que en el futur contribueixin a posicionar internacionalment Catalunya, Diplocat compta amb un Programa de beques per realitzar estudis de postgrau a l'estranger.

Es poden presentar els/les graduats/des universitaris/àries que tinguin interès a especialitzar-se en relacions internacionals i diplomàcia o en la política de veïnatge de la Unió Europea i, més concretament, en la política euromediterrània.

Les beques per cursar estudis de postgrau són de 25.000€ bruts cadascuna.

Estudis Internacionals

37a convocatòria tancada
Data límit de presentació de les candidatures: 18 de maig de 2020

Resolució per la qual s'obre la convocatòria de les beques del Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya, per realitzar estudis internacionals per al curs acadèmic 2020-2021. (DOGC núm. 8125 - 4/05/2020)

Diplocat convoca ajuts per un any per realitzar estudis internacionals a qualsevol universitat estrangera. Aquest programa de beques està destinat a cursar estudis de postgrau sobre relacions internacionals. S'accepten tant programes de formació amb un enfocament generalista com programes especialitzats en diplomàcia, política, dret, economia, comerç, cooperació al desenvolupament, drets humans o integració europea, sempre que es plantegin des d'una perspectiva internacional.

Els candidats han de fer els tràmits de preinscripció, inscripció i admissió, al centre universitari (o centres) que hagin escollit, d'acord amb els terminis i les condicions fixats en cada cas pel mateix centre. 

Requisits dels candidats:

a) Haver obtingut una titulació universitària de grau superior d'una universitat situada a Catalunya, o d'un centre d'ensenyament superior adscrit a una universitat situada a Catalunya, en els últims cinc anys.

- S'admetran, així mateix, les candidatures d'alumnes de darrer curs, condicionades a l'obtenció del títol en la convocatòria de juny.

- S'admetran les candidatures de diplomats i enginyers tècnics que tinguin un màster tipus Bolonya (mínim 60 crèdits ECTS).

b) Tenir una nota mitjana mínima de 7 sobre 10 a l'expedient acadèmic. Aquesta nota haurà de constar en el Certificat Acadèmic Personal lliurat per la universitat del sol·licitant.

c) Tenir coneixement oral i escrit de la llengua o llengües de treball dels estudis escollits pel candidat.

d) Tenir la nacionalitat d'un dels estats membres de la Unió Europea, de l'Espai Econòmic Europeu o dels països candidats a l'adhesió a la Unió Europea.

e) No estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició d'obtenir subvencions, de conformitat amb l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Bases reguladores específiques de les beques del Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (Diplocat) per realitzar estudis internacionals (DOGC núm. 8100 - 31/03/2020).

Informe professor (en català)

Informe professor (en castellà)

Informe professor (en anglès)

Afers euromediterranis

3a convocatòria tancada
Data límit de presentació de les candidatures: 18 de maig de 2020

Resolució per la qual s'obre la convocatòria de les beques del Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya per realitzar estudis sobre afers euromediterranis al Col·legi d'Europa, Campus de Natolín a Varsòvia, per al curs acadèmic 2020-2021. (DOGC núm. 8125 - 4/05/2020)

Amb la voluntat de formar especialistes en qüestions relatives a la política europea de veïnatge i la política euromediterrània, Diplocat atorga ajuts per cursar el màster en Estudis interdisciplinaris europeus, focalitzat en les relacions de la UE amb els seus veïns del sud i de l'est, al Col·legi d'Europa, campus de Natolín, a Varsòvia (Polònia).

Els candidats han de fer els tràmits d'inscripció al Col·legi d'Europa.

Requisits dels candidats:

a) Haver obtingut una titulació universitària de grau superior d'una universitat situada a Catalunya, o d'un centre d'ensenyament superior adscrit a una universitat situada a Catalunya, en els últims cinc anys.

- S'admetran, així mateix, les candidatures d'alumnes de darrer curs, condicionades a l'obtenció del títol en la convocatòria de juny.

- S'admetran les candidatures de diplomats i enginyers tècnics que tinguin un màster tipus Bolonya (mínim 60 crèdits ECTS).

b) Tenir un nivell de coneixement de l'anglès C1 o equivalent, segons el Marc europeu comú de referència per a les llengües i un nivell de coneixement bàsic del francès, llengües de treball del Col·legi d'Europa.

c) Tenir la nacionalitat d'un dels estats membres de la Unió Europea o dels països candidats a l'adhesió, de l'Espai Econòmic Europeu, o dels estats membres de la UpM.

Bases reguladores específiques de les beques del Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (Diplocat) per realitzar estudis sobre afers euromediterranis al Col·legi d'Europa, Campus de Natolín a Varsòvia (DOGC núm. 8100 - 31/03/2020).

Informe professor (en anglès)

Informe professor (en francès)

Presentació de les sol·licituds i resolució del procediment

La presentació de la sol·licitud, acompanyada de la documentació requerida, es trametrà necessàriament per mitjans telemàtics des del web de Tràmits Gencat i seguint les indicacions de la resolució de 9 de març de 2020 per la qual s'aproven les bases reguladores generals per a la concessió de subvencions del Patronat Catalunya Món-Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (PCM-DIPLOCAT) (DOGC núm. 8087 - 17/03/2020).

La resolució final del procediment es notificarà a les persones interessades mitjançant el Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya en el termini de sis mesos a comptar des de l'endemà de la data de publicació de la convocatòria al DOGC.

Més informació

info(ELIMINAR)@diplocat.cat

Les dues convocatòries d'ajuts per part de Diplocat durant la vigència de l'estat d'alarma no es veuen afectades per la suspensió dels terminis dels tràmits administratius com a conseqüència del COVID-19. El termini màxim per a la presentació de la documentació és el dia 18 de maig de 2020.