Beques d’estudis euromediterranis

Amb la voluntat de formar especialistes en qüestions relatives a la política europea de veïnatge i la política euromediterrània, Diplocat atorga ajuts per cursar el màster en Estudis interdisciplinaris europeus, focalitzat en les relacions de la UE amb els seus veïns del sud i de l'est, al Col·legi d'Europa, campus de Natolín, a Varsòvia (Polònia).

Els candidats han de fer els tràmits d'inscripció al Col·legi d'Europa.

3a convocatòria tancada
Data límit de presentació de les candidatures: 18 de maig de 2020

Resolució per la qual s'obre la convocatòria de les beques del Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya per realitzar estudis sobre afers euromediterranis al Col·legi d'Europa, Campus de Natolín a Varsòvia, per al curs acadèmic 2020-2021. (DOGC núm. 8125 - 4/05/2020)

Requisits dels candidats:

a) Haver obtingut una titulació universitària de grau superior d'una universitat situada a Catalunya, o d'un centre d'ensenyament superior adscrit a una universitat situada a Catalunya, en els últims cinc anys.

  • S'admetran, així mateix, les candidatures d'alumnes de darrer curs, condicionades a l'obtenció del títol en la convocatòria de juny.
  • S'admetran les candidatures de diplomats i enginyers tècnics que tinguin un màster tipus Bolonya (mínim 60 crèdits ECTS).

b) Tenir un nivell de coneixement de l'anglès C1 o equivalent, segons el Marc europeu comú de referència per a les llengües i un nivell de coneixement bàsic del francès, llengües de treball del Col·legi d'Europa.

c) Tenir la nacionalitat d'un dels estats membres de la Unió Europea o dels països candidats a l'adhesió, de l'Espai Econòmic Europeu, o dels estats membres de la UpM.


Presentació de les sol·licituds i resolució del procediment

La presentació de la sol·licitud, acompanyada de la documentació requerida, es trametrà necessàriament per mitjans telemàtics des del web de Tràmits Gencat i seguint les indicacions de la resolució de 9 de març de 2020 per la qual s'aproven les bases reguladores generals per a la concessió de subvencions del Patronat Catalunya Món-Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (PCM-DIPLOCAT) (DOGC núm. 8087 - 17/03/2020).

La resolució final del procediment es notificarà a les persones interessades mitjançant el Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya en el termini de sis mesos a comptar des de l'endemà de la data de publicació de la convocatòria al DOGC.

Les dues convocatòries d'ajuts per part de Diplocat durant la vigència de l'estat d'alarma no es veuen afectades per la suspensió dels terminis dels tràmits administratius com a conseqüència del COVID-19. El termini màxim per a la presentació de la documentació és el dia 18 de maig de 2020.

Més informació

info(ELIMINAR)@diplocat.cat

Darrera actualització: 19/05/2020