Beques d’estudis internacionals

Diplocat convoca ajuts per un any per realitzar estudis internacionals a qualsevol universitat estrangera. Aquest programa de beques està destinat a cursar estudis de postgrau i/o màster sobre relacions internacionals. S'accepten tant programes de formació amb un enfocament generalista com programes especialitzats en diplomàcia, política, dret, economia, comerç, cooperació al desenvolupament, drets humans o integració europea, sempre que es plantegin des d'una perspectiva internacional.

Els candidats han de fer els tràmits de preinscripció, inscripció i admissió, al centre universitari (o centres) que hagin escollit, d'acord amb els terminis i les condicions fixats en cada cas pel mateix centre.

Diplocat ofereix aquestes beques des de l'any 1982.

37a convocatòria tancada

Resolució per la qual s'obre la convocatòria de les beques del Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya, per realitzar estudis internacionals per al curs acadèmic 2020-2021. (DOGC núm. 8125 - 4/05/2020)

Resolució relativa al procediment de concessió o denegació corresponent a la convocatòria de les beques del Patronat Catalunya Món-Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya per realitzar estudis internacionals, per al curs acadèmic 2020-2021. (DOGC núm. 8224 - 14/09/2020).

Requisits dels candidats:

a) Haver obtingut un títol universitari oficial de grau d'una universitat situada a Catalunya, o d'un centre d'ensenyament superior adscrit a una universitat situada a Catalunya, en els últims cinc anys.

  • S'admetran, així mateix, les candidatures d'alumnes de darrer curs, condicionades a l'obtenció del títol en la convocatòria de juny.
  • S'admetran les candidatures de diplomats i enginyers tècnics que tinguin un màster tipus Bolonya (mínim 60 crèdits ECTS).

b) Tenir una nota mitjana mínima de 7 sobre 10 a l'expedient acadèmic. Aquesta nota haurà de constar en el Certificat Acadèmic Personal lliurat per la universitat del sol·licitant.

c) Tenir coneixement oral i escrit de la llengua o llengües de treball dels estudis escollits pel candidat.

d) Tenir la nacionalitat d'un dels estats membres de la Unió Europea, de l'Espai Econòmic Europeu o dels països candidats a l'adhesió a la Unió Europea.

e) No estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició d'obtenir subvencions, de conformitat amb l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.


Presentació de les sol·licituds i resolució del procediment

La presentació de la sol·licitud, acompanyada de la documentació requerida, es trametrà necessàriament per mitjans telemàtics des del web de Tràmits Gencat i seguint les indicacions de la Resolució de 9 de març de 2020 per la qual s'aproven les bases reguladores generals per a la concessió de subvencions del Patronat Catalunya Món-Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (PCM-DIPLOCAT) (DOGC núm. 8087 - 17/03/2020).

La resolució final del procediment es notificarà a les persones interessades mitjançant el Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya en el termini de sis mesos a comptar des de l'endemà de la data de publicació de la convocatòria al DOGC.

Més informació

info(ELIMINAR)@diplocat.cat

Darrera actualització: 14/09/2020