Estatuts

Estatuts del Patronat Catalunya Món - Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya


Capítol 1. Disposicions generals

Article 1

El Patronat Catalunya Món - Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya, d’ara en endavant PCM - DIPLOCAT, és una entitat que té caràcter consorcial dotada de personalitat jurídica pròpia, sotmesa a l’ordenament jurídic públic, i que té una durada indefinida.

Article 2

 1. El Govern de la Generalitat té com a objectiu impulsar iniciatives que permetin el coneixement directe de Catalunya en l’àmbit internacional. El PCM - DIPLOCAT ha de contribuir a aquest objectiu posicionant la imatge, la reputació i la projecció internacionals de Catalunya mitjançant l’exportació del millor coneixement de la realitat del país i els seus actius i valors únics, per tal de fomentar la seva internacionalització. El compliment d’aquest objectiu repercuteix directament en una major atracció d’inversions, coneixement, institucions i persones, i contribueix a generar opinió pública positiva a l’estranger i estableix relacions de confiança al món.
 2. Aquest objectiu es concreta en els sis objectius estratègics següents:
  1. Donar suport a l’estratègia de diplomàcia pública del Govern de Catalunya.
  2. Consensuar la Marca Catalunya i impulsar-ne el posicionament a l’exterior.
  3. Fomentar el coneixement de Catalunya i els seus actius i valors únics a l’exterior.
  4. Promoure la vinculació de Catalunya amb organitzacions internacionals.
  5. Impulsar la participació de la societat civil catalana en les activitats de diplomàcia pública.
  6. Fomentar la formació en diplomàcia pública per tal de sensibilitzar i millorar la capacitat d’internacionalització de la societat catalana.
 3. El PCM - DIPLOCAT s’adreça tant a la societat civil catalana com a la internacional.

Article 3

El PCM - DIPLOCAT té la seva seu a la ciutat de Barcelona, sens perjudici que per al compliment de les seves finalitats pugui mantenir altres oficines en el territori de Catalunya.

Article 4

 1. Són funcions del PCM - DIPLOCAT les següents:
  a) Assessorar les administracions catalanes, així com qualsevol altra entitat pública o privada de Catalunya.
  b) Recaptar, tractar i difondre de forma adequada la informació sobre els àmbits del seu interès de la qual disposi per tots els mitjans al seu abast.
  c) Organitzar, promoure i coordinar cursos, conferències, seminaris i programes de visites internacionals.
  d) Organitzar, promoure i coordinar campanyes de sensibilització.
  e) Organitzar, promoure i coordinar activitats de documentació, estudi, diagnosi i recerca.
  f) Realitzar publicacions especialitzades.
  g) Atorgar beques i ajuts a persones físiques catalanes i internacionals per encoratjar la recerca, així com instituir premis amb la mateixa finalitat.
  h) Organitzar o participar en qualsevol altra activitat local o internacional que, dins del seu àmbit de treball, interessi als seus membres o, directament, a la societat catalana.
 2. En totes les funcions anteriors el PCM - DIPLOCAT ha de vetllar per:
  a) Associar a les seves actuacions d’altres entitats públiques o privades de Catalunya o internacionals per garantir una òptima interacció entre la societat catalana i el món.
  b) Prestar una atenció especial a tot el territori de Catalunya mitjançant la col·laboració amb les diferents institucions i agents econòmics i socials de totes les comarques catalanes.

Article 5

El PCM - DIPLOCAT es regeix per les disposicions d’aquests Estatuts i la normativa aplicable als consorcis de Catalunya.


Capítol 2. Membres del PCM - DIPLOCAT

Article 6

El PCM - DIPLOCAT està integrat per aquelles institucions, organitzacions i entitats públiques o privades detallades en l’annex d’aquests Estatuts.

Article 7

 1. Es poden incorporar al PCM - DIPLOCAT altres entitats amb decidida vocació i trajectòria en els àmbits d’actuació d’aquest, comptant en cada cas amb l’aprovació del màxim òrgan de govern de l’entitat i amb la ratificació per la majoria absoluta dels membres del Ple del PCM - DIPLOCAT.
 2. Les entitats que s’incorporin al PCM - DIPLOCAT han de ser incorporades a l’annex sense que sigui necessari modificar aquests Estatuts. L’annex actualitzat s’ha de publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya per al coneixement general.

Article 8

Per acord del Ple es poden excloure del PCM - DIPLOCAT les entitats membres a les quals siguin imputables actes o manifestacions que contradiguin obertament els objectius del PCM - DIPLOCAT.


Capítol 3. Òrgans del PCM - DIPLOCAT

Article 9

Els òrgans de govern del PCM - DIPLOCAT són els següents:

 • El Ple.
 • El Comitè Executiu.
 • El secretari o secretària general.

Secció 1. El Ple

Article 10

El Ple és l’òrgan de govern superior del PCM - DIPLOCAT i està integrat per:

a) El president o la presidenta, que és el president o presidenta de la Generalitat, que pot delegar la presidència d’un Ple en el membre del Govern que té la titularitat de les competències en l’àmbit exterior de la Generalitat de Catalunya, o en un altre conseller o consellera de la Generalitat de Catalunya.

b) El president o presidenta del Comitè Executiu, que és la persona titular de la Secretaria d’Afers Exteriors de la Generalitat de Catalunya.

c) Els màxims representants de les entitats locals, escoles de negocis, patronals, cambres i associacions empresarials relacionades a l’annex d’aquests Estatuts, els quals poden delegar la seva assistència al Ple en un càrrec executiu de la institució que representen.

d) El secretari o secretària de la Federació Catalana de Caixes d’Estalvis i un o una representant d’aquesta Federació.

e) Dos rectors o rectores d’universitat, escollits pel Consell Interuniversitari de Catalunya.

f) El director o la directora general competent en l’àmbit de les relacions exteriors de la Generalitat de Catalunya.

g) Un o una representant del departament de la Generalitat competent en l’àmbit de la internacionalització de l’empresa catalana.

h) El o la titular del Consell Interuniversitari de Catalunya.

i) El secretari o la secretària general del PCM - DIPLOCAT.

Article 11

Correspon al Ple del PCM - DIPLOCAT:

a) Aprovar la proposta d’Estatuts i proposar totes aquelles modificacions que s’escaiguin.

b) Aprovar el pla anual d’actuació, a proposta del Comitè Executiu, amb la seva dotació financera corresponent.

c) Aprovar el pressupost anual i la liquidació de comptes, a proposta del Comitè Executiu.

d) Ratificar l’admissió de nous membres i l’exclusió d’aquells que contradiguin els objectius del PCM - DIPLOCAT.

e) A proposta del Comitè Executiu, proposar la transformació i, si escau, la dissolució i liquidació del PCM - DIPLOCAT.

f) Elegir, a proposta del president o presidenta del Ple, el secretari o la secretària general.

g) Ser informat pel Comitè Executiu de la contractació d'operacions de crèdit i altres obligacions de caràcter econòmic i financer.

h) Ser informat pel Comitè Executiu de l'exercici de les accions judicials i administratives de qualsevol tipus, la interposició de recursos i, en general, de la defensa dels interessos i dels drets del PCM - DIPLOCAT en qualsevol mena de procediments.

i) Vigilar el compliment dels objectius i les funcions del PCM - DIPLOCAT.

j) Altres atribucions no assignades expressament a d'altres òrgans en els presents Estatuts.

Article 12

-1 El Ple es reuneix preceptivament en sessió ordinària una vegada l'any. En la sessió s'ha d'aprovar la liquidació de comptes, la memòria de l'any anterior, el programa d'activitats i el pressupost del proper any.

-2 El Ple es pot reunir en sessió extraordinària a instàncies del president o la presidenta, o de la majoria dels seus membres.

-3 El president o la presidenta convoca les reunions del Ple, mitjançant el secretari o secretària general, amb una antelació mínima de quinze dies i adjunta a la convocatòria l'ordre del dia i els informes sobre els quals s'hagi de deliberar.

-4 En cas d'urgència, el Ple es pot convocar amb una antelació mínima de quaranta-vuit hores.

-5 El Ple queda vàlidament constituït i pot adoptar acords quan concorrin la meitat més un dels seus membres.

-6 En cada reunió del Ple cal designar dos interventors o interventores.

-7 D'acord amb l'article 19.b), el secretari o secretària general ha d'aixecar acta de la reunió del Ple i, en un termini màxim de quinze dies, remetre-la per a la seva validació als dos interventors o interventores i al president o presidenta del Ple.

Article 13

-1 Els acords del Ple són adoptats per majoria simple dels assistents, amb l'excepció prevista a l'apartat següent.

-2 Cal la majoria absoluta dels membres del Ple per aprovar el supòsit previst a l'article 11.a).

-3 La Generalitat de Catalunya disposa d'un nombre de vots igual al de la resta de membres del Ple, els quals disposen d'un vot cadascun d'ells. En cas d'empat, el vot del president o la presidenta és diriment.

Article 14

Correspon al president o la presidenta del Ple:

a) Exercir la més alta representació del PCM - DIPLOCAT en tots els àmbits.

b) Convocar les reunions del Ple, mitjançant el secretari o la secretària general, i fixar l'ordre del dia, consensuada entre el president o la presidenta del Comitè Executiu i el secretari o la secretària general, i tenint en compte les peticions dels altres membres del Ple.

c) Presidir les sessions i dirigir els debats.

d) Suspendre i aixecar les sessions.

e) Donar el vistiplau a les actes i les certificacions dels acords adoptats pel Ple.

f) Fer ús del vot de qualitat per dirimir les qüestions que es puguin suscitar en el si del Ple.

Secció 2. El Comitè Executiu

Article 15

El Comitè Executiu és l'òrgan permanent de PCM - DIPLOCAT i està format per:

a) El president o la presidenta del Comitè Executiu.

b) El director o la directora general competent en l'àmbit de relacions exteriors de la Generalitat.

c) El secretari o la secretària general del PCM - DIPLOCAT.

d) Un o una representant de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques, i un o una representant de la Federació de Municipis de Catalunya, en representació de les institucions del món local que són membres del PCM - DIPLOCAT.

e) El o la titular del Consell Interuniversitari de Catalunya, en representació de les universitats i els centres d'estudis superiors que són membres del PCM - DIPLOCAT.

f) Un o una representant de la Federació Catalana de Caixes d'Estalvis.

g) Un o una representant del Consell General de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de Catalunya.

Article 16

Són competències del Comitè Executiu:

a) Aprovar la plantilla de personal i l'organització interna del PCM - DIPLOCAT presentada pel secretari o la secretària general.

b) Autoritzar o delegar, segons el cas, la contractació que sigui necessària per al compliment de les finalitats del PCM - DIPLOCAT.

c) Autoritzar les despeses dins dels límits marcats per les normatives pressupostàries.

d) Aprovar el programa d'activitats del PCM - DIPLOCAT.

e) Nomenar els membres del Consell Consultiu.

f) Vetllar pel compliment de l'article 24.

g) Qualssevol altres que, d'acord amb la legislació vigent, li puguin correspondre.

Article 17

Són competències del president o la presidenta del Comitè Executiu:

a) Supervisar l'activitat del PCM - DIPLOCAT d'acord amb les indicacions dels òrgans de govern i vetllar per l'execució dels acords del Ple.

b) Convocar, mitjançant el secretari o la secretària general, les reunions del Comitè Executiu i exercir-ne la presidència.

c) Presentar, en la sessió ordinària corresponent del Ple, un resum de les activitats realitzades l'any anterior i de les seves implicacions pressupostàries.

d) Proposar al Ple un pla d'activitats amb el pressupost anual.

e) Supervisar, mitjançant la secretaria general, la gestió econòmica i administrativa del PCM - DIPLOCAT, ajustant-se a les normes que exigeixin la seva naturalesa pública.

f) Mantenir contacte amb les persones responsables de les institucions i les entitats integrants del PCM - DIPLOCAT, amb la finalitat de garantir la màxima coordinació funcional.

g) Qualssevol altres que, d'acord amb la legislació vigent, li puguin correspondre o li encomani el Ple del PCM - DIPLOCAT o la majoria del Comitè Executiu.

Secció 3. El secretari o la secretària general

Article 18

El secretari o la secretària general és elegida pel Ple del PCM - DIPLOCAT a proposta del president o presidenta de la Generalitat, per un període de quatre anys renovables.

Article 19

Correspon al secretari o la secretària general:

a) Executar i fer executar les decisions del Ple i del Comitè Executiu i, d'acord amb aquests Estatuts, impulsar l'activitat del PCM - DIPLOCAT.

b) Actuar com a secretari o secretària del Ple i del Comitè Executiu, convocant les reunions i aixecant acta de cada sessió.

c) Portar l'arxiu d'actes i dels documents que el Ple li encomani expressament.

d) Donar el suport necessari per tal que el president o la presidenta del Comitè Executiu pugui presentar en la sessió ordinària corresponent del Ple un resum de les activitats realitzades i de les seves implicacions pressupostàries de l'any anterior.

e) Donar el suport necessari per tal que el president o la presidenta del Comitè Executiu pugui proposar un pla d'activitats amb el pressupost corresponent per a l'any posterior en la sessió ordinària corresponent del Ple.

f) Adoptar totes aquelles mesures que garanteixin el correcte funcionament del PCM - DIPLOCAT en tots els àmbits de la seva activitat, i donar-ne compte en cada reunió del Comitè Executiu.

g) Representar legalment el PCM - DIPLOCAT; en cas d'urgència pot actuar sense el previ acord del Ple o del Comitè Executiu, donant-ne compte immediatament.

h) Exercir les accions administratives i judicials que calguin per defensar els interessos del PCM - DIPLOCAT.

i) Proposar al Comitè Executiu la política de contractació de personal i serveis.

j) Contreure despeses d'acord amb el previst a l'article 16.c), i presentar-ne la liquidació en la reunió ordinària corresponent del Comitè Executiu.

k) Informar del funcionament del PCM - DIPLOCAT i de l'evolució dels ingressos i les despeses en cada reunió del Comitè Executiu.

l) Mantenir contacte amb les persones responsables de les institucions i les entitats integrants del PCM - DIPLOCAT, amb la finalitat de garantir la màxima coordinació funcional.

m) Dirigir les oficines, les sucursals i els serveis de representació que el PCM - DIPLOCAT pugui establir, d'acord amb les instruccions dels seus òrgans superiors i amb una informació puntual sobre l'estat de la qüestió a cada reunió del Comitè Executiu.

n) Encapçalar l'organització interna d'acord amb el capítol 5.

Capítol 4. El Consell Consultiu

Article 20

-1 El Consell Consultiu és l'òrgan assessor del PCM - DIPLOCAT i està integrat per persones i entitats catalanes o internacionals de reconegut prestigi i trajectòria en els àmbits de l'economia, la política, els afers internacionals o altres àmbits d'interès, per al desenvolupament de les funcions que té assignades el PCM - DIPLOCAT.

-2 Els membres del Consell Consultiu són nomenats pel Ple, per majoria absoluta, per un període de quatre anys renovables, a proposta del Comitè Executiu.

-3 El president o la presidenta del Comitè Executiu i el secretari o la secretària general assisteixen a les seves reunions amb veu i amb dret a vot.

Article 21

El Consell Consultiu del PCM - DIPLOCAT, dins el camp dels objectius que són propis del PCM - DIPLOCAT, proposa i contribueix a la realització d'activitats i adopta aquelles resolucions que considera convenients i, per mitjà del president o la presidenta del Consell Executiu, les tramet al Ple per al seu debat i, si escau, per a la seva aprovació.

Capítol 5. Organització interna

Article 22

-1 El personal del PCM - DIPLOCAT depèn del secretari o de la secretària general.

-2 El PCM - DIPLOCAT es pot nodrir tant de personal existent a les institucions i entitats que l'integren com de contractacions externes, d'acord amb les disposicions que sobre aquesta matèria siguin aplicables en cada cas.

Capítol 6. Règim econòmic i financer

Article 23

Els recursos econòmics del PCM - DIPLOCAT estan constituïts per:

a) Transferències procedents dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya.

b) Aportacions d'altres membres del PCM - DIPLOCAT en la forma que aprovi el Ple.

c) Donatius i subvencions d'altres persones i entitats.

d) Quan escaigui, la retribució dels serveis que presti.

Article 24

La Generalitat de Catalunya es fa càrrec de les despeses de locals i serveis mínims necessaris per al funcionament del PCM - DIPLOCAT, que inclou les de personal. A més, es fa càrrec, com a mínim, de la meitat de la resta de les despeses d'activitat del PCM - DIPLOCAT. Quant a l'altra resta, cal atenir-se a allò que acordi el Ple.

Article 25

El control financer del PCM - DIPLOCAT s'ha d'efectuar mitjançant la forma d'auditoria sota la direcció de la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, d'acord amb el que estableix la normativa reguladora de les finances públiques.

Capítol 7. Modificació dels Estatuts

Article 26

La modificació d'aquests Estatuts s'ha d'aprovar seguint el mateix procediment i requereix l'acord previ del Ple del PCM - DIPLOCAT.

Capítol 8. Dissolució del PCM - DIPLOCAT

Article 27

-1 El PCM - DIPLOCAT es pot dissoldre per iniciativa pròpia del Govern de la Generalitat o per acord d'aquest, a petició de la majoria qualificada de les tres cinquenes parts dels membres del Ple del PCM - DIPLOCAT.

-2 En cas de dissolució, el patrimoni sobrant, una vegada satisfetes les obligacions a les quals pugui donar lloc la liquidació del PCM - DIPLOCAT i cobrats els crèdits que, si escau, es puguin tenir contra tercers, passa a integrar-se al patrimoni de la Generalitat, excepció feta dels béns que hagin pogut cedir al PCM - DIPLOCAT els seus membres o tercers, que han de revertir en els seus propietaris en les condicions que estableixin els pactes subscrits a l'efecte.

Disposició final

La interpretació d'aquests Estatuts correspon al president o la presidenta del Ple, prèviament escoltat aquest.


Decret 149/2012

Decret 149/2012, de 20 de novembre, de modificació dels Estatuts i de la denominació del Patronat Catalunya Món, que esdevé Patronat Catalunya Món - Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (PCM - DIPLOCAT) (DOGC 6259, de 21/11/2012).

Darrera actualització: 07/11/2019