Òrgans de govern

Ple de Diplocat

El Ple

El Ple és l'òrgan de govern superior del Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (DIPLOCAT) i està integrat per:

 • El president o la presidenta, que és el president o presidenta de la Generalitat, que pot delegar la presidència d'un Ple en el membre del Govern que té la titularitat de les competències en l'àmbit exterior de la Generalitat de Catalunya, o en un altre conseller o consellera de la Generalitat de Catalunya.
 • El president o presidenta del Comitè Executiu, que és la persona titular de la Secretaria d'Afers Exteriors i de la Unió Europea de la Generalitat de Catalunya.
 • Els màxims representants de les entitats locals, escoles de negocis, patronals, cambres i associacions empresarials relacionades, els quals poden delegar la seva assistència al Ple en un càrrec executiu de la institució que representen.
 • El secretari o secretària de la Federació Catalana de Caixes d'Estalvis i un o una representant d'aquesta Federació.
 • Dos rectors o rectores d'universitat, escollits pel Consell Interuniversitari de Catalunya
 • El director o la directora general competent en l'àmbit de les relacions exteriors de la Generalitat de Catalunya.
 • Un o una representant del departament de la Generalitat competent en l'àmbit de la internacionalització de l'empresa catalana.
 • El o la titular del Consell Interuniversitari de Catalunya.
 • El secretari o la secretària general del Consell de Diplomàcia Pública.

El Comitè Executiu

El Comitè Executiu és l'òrgan permanent del Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya i està format per:

 • El president o la presidenta del Comitè Executiu.
 • El director o la directora general competent en l'àmbit de relacions exteriors de la Generalitat.
 • Un o una representant de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques, i un o una representant de la Federació de Municipis de Catalunya, en representació de les institucions del món local que són membres del Consell de Diplomàcia Pública.
 • El o la titular del Consell Interuniversitari de Catalunya, en representació de les universitats i els centres d'estudis superiors que són membres del Consell de Diplomàcia Pública.
 • Un o una representant de la Federació Catalana de Caixes d'Estalvis.
 • Un o una representant del Consell General de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de Catalunya.
 • El secretari o la secretària general del Consell de Diplomàcia Pública.

El secretari o secretària general

El secretari o la secretària general és elegida pel Ple del Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya a proposta del president o presidenta de la Generalitat, per un període de quatre anys renovables. L'actual secretària general del Consell és Laura Foraster i Lloret.


Organigrama

Organigrama

Darrera actualització: 12/06/2020