Alts càrrecs i directius

Relació d'alts càrrecs i directius

D'acord amb la normativa vigent, l'únic càrrec directiu vinculat al Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya, Diplocat, és el secretari o secretària general, que és escollit pel Ple a proposta del president o presidenta de la Generalitat, i la seva vinculació amb el consorci es formalitza mitjançant un contracte laboral d'alta direcció.

La informació sobre l'estructura directiva de Diplocat i el perfil de l'actual secretària general està disponible als següents apartats:

Incompatibilitats

La normativa d'incompatibilitats del personal al servei de l'Administració de la Generalitat de Catalunya estableix un règim d'incompatibilitats per garantir la neutralitat de l'actuació. Aquesta normativa estableix una sèrie d'excepcions que permeten autoritzar la compatibilitat per ocupar un segon lloc de treball en règim de dedicació parcial i amb una durada determinada, d'acord amb l'interès general.

La Llei de Transparència estableix que les autoritzacions de compatibilitat han de ser objectes de publicitat activa.

Activitats, béns i interessos

Per afavorir la transparència de la seva actuació, el secretari o secretària general del Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya, Diplocat, ha de publicar, en el moment del seu nomenament i del seu cessament, i cada cop que es produeixin variacions respecte de les dades declarades, la declaració d'activitats i la declaració de béns patrimonials i d'interessos. També ha de donar a conèixer la seva agenda pública.

Retribucions, indemnitzacions i dietes

Les retribucions brutes anuals i, quan sigui aplicable, les indemnitzacions per extinció de la vinculació laboral del secretari o secretària general es publiquen anualment a l'apartat sobre el secretari o secretària general.

a) Indemnitzacions

Les extincions contractuals d'alta direcció, per desistiment de l'empresari, amb independència de la data de formalització dels contractes, únicament dona lloc a una indemnització no superior a set dies per any de servei de la retribució anual en metàl·lic, amb un màxim de sis mensualitats, de conformitat amb el RD 1382/1985, la disposició addicional vint-i-unena de la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, i la disposició addicional 8a de la Llei 3/2012, de 6 de juliol, de mesures urgents per a la reforma del mercat laboral (BOE 7 juliol 2012, núm. 162).

No es té dret a percebre indemnitzacions d'extinció contractual per desistiment de l'empresari si la persona afectada té la condició de funcionari de carrera o personal laboral de qualsevol administració pública i del seu sector públic amb reserva del lloc de treball.

Per al càlcul de la indemnització s'ha de tenir en compte la retribució anual en metàl·lic que en el moment de l'extinció s'estigui percebent com a retribució fixa íntegra i total.

b) Dietes

D'acord amb els criteris de la CITGO de 28 d'octubre de 2016, s'entén per dieta els drets d'assistència per a la concurrència a reunions d'òrgans de govern, de consells d'administració o de qualsevol altre òrgan col·legiat de l'Administració de la Generalitat i de les entitats, ens o empreses del seu sector públic.

Actualment, d'acord amb l'article 63 de la Llei 3/2015, d'11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i del sector públic no es percep cap tipus de dret d'assistència.

L'assistència a reunions dels òrgans de govern del Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya, Diplocat, (Ple i Comitè Executiu) no dóna dret a percebre cap tipus de dieta o dret d'assistència. Per tant, ni el secretari o secretària general, ni cap dels òrgans unipersonals o col·legiats perceben cap tipus de dieta o dret d'assistència.

Codi de bones pràctiques per als alts càrrecs de la Generalitat de Catalunya

El novembre de 2013, el Govern va aprovar el Codi de bones pràctiques per als alts càrrecs de la Generalitat de Catalunya, inspirant-se en els valors d'eficàcia, integritat, honestedat, prudència, transparència, austeritat i compromís amb el país i la ciutadania de Catalunya.

Els alts càrrecs i els directius d'entitats públiques de la Generalitat de Catalunya subscriuen el Codi de bones pràctiques i es comprometen a actuar d'acord amb els principis que s'hi recullen.

Acord del Govern, de 21 de juny de 2016, pel qual s'aprova el Codi de conducta dels alts càrrecs i personal directiu de l'Administració de la Generalitat i de les entitats del seu sector públic, i altres mesures en matèria de transparència, grups d'interès i ètica pública

Així mateix, la secretària general de Diplocat, Laura Foraster, es va adherir l'11 de febrer de 2019 al Codi de conducta dels alts càrrecs i personal directiu, aprovat per acord de Govern 82/2016 de 21 de juny, i a resultes d'això fa pública la següent informació:

Darrera actualització: 07/05/2020