Empleats públics

Nombre de treballadors públics

 

Alts càrrecs

Personal Laboral Temporal

Total

Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya 1 12 13

Relació de llocs de treball

DONES HOMES

Categoria professional

Denominació del lloc de treball

Jornada laboral

Horari laboral

1   W Altres alt càrrec Secretària general Normal Especial (matí i tarda)
  1 A1 Llicenciat Director de comunicació i premsa Normal Especial (matí i tarda)
1   A1 Llicenciat Gestora de projectes sènior Normal Especial (matí i tarda)
1   A1 Llicenciat Gestora de projectes Normal Especial (matí i tarda)
  1 A1 Llicenciat Gestor de projectes Normal Especial (matí i tarda)
1   A1 Llicenciat Gestora de projectes Normal Especial (matí i tarda)
1   A1 Llicenciat Responsable de comunicació Normal Especial (matí i tarda)
1   A1 Llicenciat Responsable de premsa Normal Especial (matí i tarda)
1   A1 Llicenciat Tècnica contractació pública Normal Especial (matí i tarda)
1   C1 Tècnic Adm. Cap d'administració Normal Especial (matí i tarda)
  1 C1 Tècnic Adm. Administratiu adjunt a la direcció Normal Especial (matí i tarda)
1   C1 Tècnic Adm. Administrativa atenció protocol·lària Normal Especial (matí i tarda)
1   C1 Tècnic Adm. Administrativa comptable Normal Especial (matí i tarda)
10 3        
TOTAL 13        

Retribucions

Taules retributives dels empleats públics de l'Administració de la Generalitat

Representació sindical

D'acord amb l'Estatut dels Treballadors, la representació dels treballadors en centres de treball amb menys de 50 i més de 10 treballadors correspon al delegat o delegada de personal. En centres de treball que tenen fins a 30 treballadors s'escull un delegat de personal, que pot disposar d'un crèdit de 15 hores mensuals retribuïdes per a l'exercici de les funcions de representació.

Tenint present les dimensions de la plantilla de personal del Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya, Diplocat, no hi ha alliberats sindicals i, per tant, cap cost implícit.

Convenis, acords i pactes sindicals

Els treballadors i les treballadores del Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya, Diplocat, és personal laboral subjecte al VI Conveni col·lectiu únic d'àmbit de Catalunya del personal laboral de la Generalitat de Catalunya.

Processos de selecció i promoció professional

Les convocatòries i els resultats dels processos selectius de provisió i promoció del personal del Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya, Diplocat, es publiquen al portal web de Diplocat i a la plataforma ATRI de la Generalitat. També es publiquen les llistes per accedir a processos de formació i promoció interna.

Des d'aquesta pàgina es poden consultar les ofertes de treball del Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya, Diplocat. Només es mostren les ofertes vigents actualment. Es poden consultar els processos selectius en curs i els resultats dels processos selectius tancats des de la pàgina de processos selectius.

  • Processos selectius

Els processos selectius oberts per a la provisió i promoció de personal del Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya, Diplocat, i els resultats dels processos selectius finalitzats estan disponibles en aquesta pàgina.

  Convocatòria Resolució  
CPCM0120 Tècnic/a especialista en dret administratiu i règim jurídic del sector públic al Consorci Patronat Catalunya Món - Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (PCM-DIPLOCAT) 14 d’abril de 2020
CPCM0119 Tècnic/a en Contractació Pública al Consorci Patronat Catalunya Món - Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (PCM-DIPLOCAT)

16 d'octubre de 2019
CPCM01-18 Administratiu/va adjunt/a a la direcció, laboral C1, al Consorci Patronat Catalunya Món - Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya 18 de desembre de 2018
CPCM02-18 Administratiu/va atenció protocol·lària , laboral C1, al Consorci Patronat Catalunya Món - Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya 18 de desembre de 2018
CPCM03-18 Director/a de comunicació i premsa, laboral A1, al Consorci Patronat Catalunya Món - Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya 18 de desembre de 2018
CPCM04-18 Responsable de comunicació, laboral A1, al Consorci Patronat Catalunya Món - Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya 18 de desembre de 2018
CPCM05-18 Responsable de Premsa, laboral A1, al Consorci Patronat Catalunya Món - Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya 18 de desembre de 2018
CPCM06-18 Gestor/a de projectes sènior, laboral A1, al Consorci Patronat Catalunya Món - Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya 18 de desembre de 2018
CPCM07-18 Gestor/a de projectes, laboral A1, al Consorci Patronat Catalunya Món - Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya 18 de desembre de 2018
CPCM08-18 Gestor/a de projectes, laboral A1, al Consorci Patronat Catalunya Món - Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya 18 de desembre de 2018
CPCM09-18 Gestor/a de projectes, laboral A1, al Consorci Patronat Catalunya Món - Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya 18 de desembre de 2018
CPCM10-18 Cap d'administració, laboral C1, al Consorci Patronat Catalunya Món - Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya 18 de desembre de 2018
CPCM11-18 Administratiu/va comptable, laboral C1, al Consorci Patronat Catalunya Món - Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya 18 de desembre de 2018
Tècnic-a al Consorci Patronat Catalunya Món-Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (PCM-DIPLOCAT) 001-17     16 Gener 2017
Administratiu/iva al Consorci Patronat Catalunya Món-Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (PCM-DIPLOCAT) 001-16     15 Desembre 2016
Tècnic/a al Consorci Patronat Catalunya Món-Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (PCM-DIPLOCAT)     17 Març 2016
Administratiu/va Recepcionista al Consorci Patronat Catalunya Món-Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (PCM-DIPLOCAT)     16 Desembre 2015

Darrera actualització: 30/04/2024