Administratiu/iva al Consorci Patronat Catalunya Món-Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (PCM-DIPLOCAT) 001-16

15 de desembre de 2016

Atenció: aquest procés selectiu està tancat. La informació sobre aquest procés selectiu seguirà publicada a efectes informatius.

 • Lloc de treball: administratiu/va
 • Categoria: 5
 • Tipus contracte: temporal d'obra i servei
 • Horari: matí i tarda (de dilluns a dijous de 8.00h a 14.00h i de 14.30h a 17.00h i els divendres de 9.00h a 14.00h)
 • Jornada: 39 hores setmanals
 • Unitat: Patronat Catalunya Món - Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (PCM-DIPLOCAT)
 • Localitat: Barcelona
 • Centre de treball: Av. Diagonal, 418, 1r 2a

Requisits

 • Preferentment personal amb vinculació a un dels ens consorciats i/o tenir un vincle preexistent de caràcter fix amb l'Administració de la Generalitat o amb els ens i entitats del sector públic (article 33.5 de la Llei 2/2015, d'11 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015).
 • Experiència en lloc de treball d'atenció al públic, gestió telefònica i de correspondència i arxiu.
 • Experiència en lloc de treball de suport a gestió econòmica (mínim 2 anys).
 • Anglès nivell C1.1 del MCERL.
 • Certificat del nivell de suficiència de català (C1) de la Direcció General de Política Lingüística o equivalent.

Funcions

 • Suport a recepció: atenció directa al públic, gestió de la centraleta telefònica.
 • Registre de documentació i correspondència i gestió de l'arxiu.
 • Suport administratiu a gestió econòmica.
 • Tasques administratives de suport al departament d'administració.

Aspectes a valorar

 • Habilitats comunicatives.
 • Actitud proactiva, motivada, discreta i amb iniciativa.
 • Capacitat d'organització, treball en equip, flexibilitat i adaptabilitat.

Forma d'ocupació

 • Contracte laboral temporal d'obra i servei (Conveni col·lectiu de treball propi).

Participació

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el dia 9 de gener de 2017.

No s'admetran sol·licituds presentades fora de termini.

Les persones interessades que reuneixin els requisits i capacitats establerts poden enviar el seu currículum ATRI i currículum professional al correu electrònic contractació(ELIMINAR)@diplocat.cat, amb la referència DIPLOCAT001-16-cognoms i nom a l'apartat tema i indicant en el cos del correu les dades següents: NIF, cognoms i nom, tipus de vincle administratiu, departament d'adscripció o ens consorciat, telèfons de contacte i correu electrònic.

Les demandes que no compleixin els requisits i el procediment no seran tingudes en compte.

Procediment de selecció

En primer lloc, es farà una comprovació dels requisits de participació i anàlisi del CV per valorar aspectes relatius a l'experiència, coneixements, competències i formació relacionats amb el lloc a proveir. Si escau, les persones candidates podran ser convocades a una entrevista i/o prova dels aspectes relacionats amb les competències professionals.

Atès el gran volum de candidatures presentades a les ofertes d'aquesta unitat, només es donarà resposta individualitzada a aquelles persones que siguin entrevistades.

Clàusula informativa per recollir dades

D'acord amb l'art. 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades personals recollides en el marc d'aquest procés de selecció s'incorporaran al fitxer "Gestió de personal del PCM-DIPLOCAT", el responsable del qual és el Patronat Catalunya Món-Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (PCM-DIPLOCAT). Les vostres dades es tractaran amb l'única finalitat de la gestió de les accions derivades de recursos humans.

Podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant una comunicació escrita, a la qual heu d'adjuntar una fotocòpia del vostre DNI, adreçada al PCM-DIPLOCAT (Av. Diagonal 418, 1r 2a - Casa de les Punxes, 08037 Barcelona). També podeu exercir els vostres drets enviant un correu electrònic, signat amb signatura electrònica reconeguda, a l'adreça lopd(ELIMINAR)@diplocat.cat.

Resultats del procés selectiu

Antecedents

El 15 de desembre de 2016 es va obrir la convocatòria per a la selecció d'una vacant d'administratiu/va al consorci Patronat Catalunya Món- Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (PCM-DIPLOCAT). El període de presentació de les candidatures va estar obert fins el 9 de gener de 2017, durant el qual es van presentar 25 persones.

Primera fase: valoració de mèrits i capacitats

El llistat de candidatures presentades està ordenat d'acord amb l'ordre numèric que correspon amb els tres darrers dígits del DNI i la lletra del candidat o candidata o, en el seu defecte, les inicials del nom i cognoms. Per a poder optar a la realització de la prova escrita l'aspirant havia d'obtenir una puntuació mínima d' 11 punts.

Candidat/a Puntuació Total punts requisits
027R 6 No apte per a prova escrita
124E 6 No apte per a prova escrita
243B 9 No apte per a prova escrita
316T 12 Apte per a prova escrita
332D 3 No apte per a prova escrita
373B 9 No apte per a prova escrita
386E 6 No apte per a prova escrita
387E 9 No apte per a prova escrita
470T 9 No apte per a prova escrita
494E 9 No apte per a prova escrita
527G 12 Apte per a prova escrita
538E 9 No apte per a prova escrita
558B 9 No apte per a prova escrita
602K 9 No apte per a prova escrita
6115N 7 No apte per a prova escrita
643G 12 Apte per a prova escrita
668V 9 No apte per a prova escrita
725G 12 Apte per a prova escrita
773E 9 No apte per a prova escrita
780J 6 No apte per a prova escrita
802B 7 No apte per a prova escrita
831R 3 No apte per a prova escrita
842P 9 No apte per a prova escrita
959X 9 No apte per a prova escrita
LGV 9 No apte per a prova escrita

L'òrgan de selecció, reunit el 10 de gener de 2017, havent valorat el seu CV, d'acord amb els requisits que contenia la oferta publicada, va acordar seleccionar 4 persones que van passar a la segona fase del procés de selecció.

Segona fase: prova escrita i entrevista

La segona fase del procés de selecció consistia en una prova escrita en la qual es valoraven els les habilitats que contenia la oferta publicada. Les 4 persones aspirants que van resultar aptes en la primera fase van ser convocades els dies 12 i 13 de gener de 2017.

Un cop realitzada la prova escrita, l'òrgan de selecció, es va reunir el 16 de gener de 2017, i va avaluar els resultats de les proves, havent d'obtenir una puntuació mínima de 7 punts per a ser apte.

Candidat/a Puntuació
(prova escrita)
 
316T 5 No apte
527G 10 Apte
643G Es retira No apte
725G 5,5 No apte

 Resultat

Vistos els resultats de la prova escrita, l'òrgan de selecció es va reunir el 16 de gener de 2017, i va acordar que el/la candidat/a seleccionat/da per a cobrir la vacant era el/la 527G.

La seva incorporació serà efectiva l'1 de febrer de 2017.

Darrera actualització: 28/04/2020