Tècnic-a al Consorci Patronat Catalunya Món-Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (PCM-DIPLOCAT) 001-17

16 de Gener de 2017

Atenció: aquest procés selectiu està tancat. La informació sobre aquest procés selectiu seguirà publicada a efectes informatius.

 • Lloc de treball: tècnic/a
 • Categoria: 1
 • Tipus contracte: temporal d'obra i servei
 • Horari: matí i tarda: de dilluns a dijous i divendres matí
 • Jornada: 39 hores setmanals
 • Unitat: Patronat Catalunya Món - Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (PCM-DIPLOCAT)
 • Localitat: Barcelona
 • Centre de treball: Av. Diagonal, 418, 1r 2a

Requisits

 • Vincle: Preferentment personal amb vinculació a un dels ens consorciats i/o tenir un vincle preexistent de caràcter fix amb l'Administració de la Generalitat o amb els ens i entitats del sector públic (article 33.5 de la Llei 2/2015, d'11 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015).
 • Llicenciatura en dret, ciències polítiques i de l'administració o història contemporània
 • Màster en Relacions Internacionals, Polítiques Públiques i/o Diplomàcia i Acció Exterior
 • Estudis realitzats a l'estranger
 • Experiència laboral en les funcions descrites
 • Idiomes: francès nivell C2 del MCERL i anglès nivell C1 del MCERL
 • Certificat del nivell de suficiència de català (C1) de la Direcció General de Política Lingüística o equivalent

Funcions

 • Elaboració d'informes tècnics en l'àmbit exterior
 • Recerca i anàlisi de la informació en l'àmbit exterior
 • Seguiment de l'actualitat parlamentària en països europeus
 • Col·laboració en l'organització d'actes a l'exterior
 • Recolzament a l'equip directiu

Aspectes a valorar

 • Capacitat d'elaboració i de redacció d'informes
 • Actitud proactiva, motivada, discreta i amb iniciativa
 • Capacitat d'organització, treball en equip, flexibilitat i adaptabilitat
 • Coneixements d'una tercera llengua estrangera

Forma d'ocupació

 • Contracte laboral temporal d'obra i servei (Conveni col·lectiu de treball propi).

Participació

El termini de presentació de sol·licituds per a aquesta oferta és de 10 dies a partir de la seva publicació.

No s'admetran sol·licituds presentades després del dia 25 de gener de 2017

Les persones interessades que reuneixin els requisits i capacitats establerts poden enviar el seu currículum ATRI i currículum professional al correu electrònic contractacio(ELIMINAR)@diplocat.cat, amb la referència DIPLOCAT001-17 -cognoms i nom a l'apartat tema i indicant en el cos del correu les dades següents: NIF, cognoms i nom, tipus de vincle administratiu, departament d'adscripció o ens consorciat, telèfons de contacte i correu electrònic

En primer lloc, es farà una comprovació dels requisits de participació i anàlisi del CV per valorar aspectes relatius a l'experiència, coneixements, competències i formació relacionats amb el lloc a proveir. Si escau, les persones candidates podran ser convocades a una entrevista i/o prova dels aspectes relacionats amb les competències professional.

Atès el gran volum de candidatures presentades a les ofertes d'aquesta unitat, només es donarà resposta individualitzada a aquelles persones que siguin entrevistades.

Clàusula informativa per recollir dades

D'acord amb l'art. 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades personals recollides en el marc d'aquest procés de selecció s'incorporaran al fitxer "Gestió de personal del PCM-DIPLOCAT", el responsable del qual és el Patronat Catalunya Món-Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (PCM-DIPLOCAT). Les vostres dades es tractaran amb l'única finalitat de la gestió de les accions derivades de recursos humans.

Podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant una comunicació escrita, a la qual heu d'adjuntar una fotocòpia del vostre DNI, adreçada al PCM-DIPLOCAT (Av. Diagonal 418, 1r 2a - Casa de les Punxes, 08037 Barcelona). També podeu exercir els vostres drets enviant un correu electrònic, signat amb signatura electrònica reconeguda, a l'adreça lopd(ELIMINAR)@diplocat.cat.

Resultats del procés selectiu

Antecedents

El 16 de gener de 2017 es va obrir la convocatòria per a la selecció d'una vacant de tècnic/a al consorci Patronat Catalunya Món- Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (PCM-DIPLOCAT). El període de presentació de les candidatures va estar obert fins el 26 de gener de 2017, durant el qual es van presentar 29 persones.

Primera fase: valoració de mèrits i capacitats

El llistat de candidatures presentades està ordenat d'acord amb l'ordre numèric que correspon amb els tres darrers dígits del DNI i la lletra del candidat o candidata o, en el seu defecte, les inicials del nom i cognoms. Per a poder optar a la realització de la prova escrita l'aspirant havia d'obtenir una puntuació mínima de 16 punts.

Candidat/a Puntuació Total punts requisits
014V 16 Apte per a prova escrita
054H 19 Apte per a prova escrita
204P 15 No apte per a prova escrita
255C 15 No apte per a prova escrita
265A 11 No apte per a prova escrita
283X 10 No apte per a prova escrita
286F 12 No apte per a prova escrita
331W 13 No apte per a prova escrita
350B 16 Apte per a prova escrita
355Z 18 Apte per a prova escrita
373G 10 No apte per a prova escrita
412G 10 No apte per a prova escrita
437C 11 No apte per a prova escrita
512M 14 No apte per a prova escrita
541K 22 Apte per a prova escrita
611K 13 No apte per a prova escrita
615N 15 No apte per a prova escrita
643G 12 No apte per a prova escrita
815H 15 No apte per a prova escrita
815N 15 No apte per a prova escrita
862L 12 No apte per a prova escrita
890S 10 No apte per a prova escrita
936H 17 Apte per a prova escrita
964P 13 No apte per a prova escrita
971Y 15 No apte per a prova escrita
ACH 11 No apte per a prova escrita
JBT 13 No apte per a prova escrita
JMR 11 No apte per a prova escrita
JVS 15 No apte per a prova escrita

L'òrgan de selecció, reunit el 27 de gener de 2017, havent valorat el seu CV, d'acord amb els requisits que contenia la oferta publicada, va acordar seleccionar 6 persones que van passar a la segona fase del procés de selecció.

Segona fase: prova escrita i entrevista

La segona fase del procés de selecció consistia en una prova escrita en la qual es valoraven els coneixements i habilitats en base a les funcions descrites a l'oferta.

Les 6 persones aspirants van ser convocades els dies 31 de gener i 1 de febrer de 2017.

Vista la prova escrita, l'òrgan de selecció, es va reunir el 3 de febrer de 2017, i va seleccionar quatre candidats/es per a ser entrevistats/des els dies 6 i 10 de febrer de 2017.

L'òrgan de selecció, constituït per tres persones, va valorar a cada aspirant amb la puntuació d'1 a 4, considerant 1 la millor puntuació i 4 la pitjor puntuació.

Candidat/a Puntuació
(prova escrita)
Realitza
entrevista
Puntuació
entrevista
014V 1 No  
054H 9 Si 4
350B 5 No  
355Z 9 Si 1
541K 8 Si 2
936H 8 Si 3

Resultat

Finalment, el 15 de febrer de 2017, l'òrgan de selecció, va valorar que la candidatura més adequada per a cobrir la vacant era la 355Z.

La seva incorporació serà efectiva el 20 de febrer de 2017.

Darrera actualització: 28/04/2020