Administratiu/va Recepcionista al Consorci Patronat Catalunya Món-Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (PCM-DIPLOCAT)

16 de desembre de 2015

Atenció: aquest procés selectiu està tancat. La informació sobre aquest procés selectiu seguirà publicada a efectes informatius.

 • Lloc de treball: administratiu/va recepcionista
 • Categoria: 5
 • Horari: matí i tarda
 • Jornada: 39 hores setmanals
 • Unitat: Patronat Catalunya Món - Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (PCM-DIPLOCAT)
 • Localitat: Barcelona
 • Centre de treball: Av. Diagonal, 418, 1r 2a

Requisits

 • Personal amb vinculació a un dels ens consorciats o amb un vincle preexistent de caràcter fix amb l'Administració de la Generalitat o amb els ens i entitats del sector públic (article 33.5 de la Llei 2/2015, d'11 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015).
 • Experiència en lloc de treball d'atenció al públic, gestió telefònica i de correspondència i arxiu
 • Formació en protocol i organització d'actes.
 • Anglès nivell C1.1 del MCERL
 • Certificat del nivell de suficiència de català (C1) de la Direcció General de Política Lingüística o equivalent.

Funcions

 • Atenció directa al públic, gestió de la centraleta telefònica
 • Registre de documentació i correspondència
 • Suport en l'organització d'actes i gestions protocol·làries
 • Tasques administratives de suport a l'equip tècnic i directiu

Aspectes a valorar

 • Habilitats comunicatives
 • Actitud proactiva, motivada, discreta i amb iniciativa
 • Capacitat d'organització, treball en equip, flexibilitat i adaptabilitat
 • Coneixements de francès i/o alemany
 • Coneixements en règim jurídic i procediment administratiu comú de l'Administració de la Generalitat
 • Coneixements en matèria de contractació pública, subvencions i gestió documental

Forma d'ocupació

 • Contracte laboral temporal d'interinitat (Conveni col·lectiu de treball propi).

Participació

El termini de presentació de sol·licituds per a aquesta oferta és de 10 dies a partir de la seva publicació.

No s'admetran sol·licituds presentades després del dia 26 de desembre de 2015

Les persones interessades que reuneixin els requisits i capacitats establerts poden enviar el seu currículum ATRI i currículum professional al correu electrònic a contractació(ELIMINAR)@diplocat.cat, amb la referència Adm-Recep PCM-DIPLOCAT -cognoms i nom a l'apartat tema i indicant en el cos del correu les dades següents: NIF, cognoms i nom, tipus de vincle administratiu, departament d'adscripció o ens consorciat, telèfons de contacte i correu electrònic.

En primer lloc, es farà una comprovació dels requisits de participació i anàlisi del CV per valorar aspectes relatius a l'experiència, coneixements, competències i formació relacionats amb el lloc a proveir. Si escau, les persones candidates podran ser convocades a una entrevista i/o prova dels aspectes relacionats amb les competències professionals.

Resultats del procés selectiu

Antecedents

El 16 de desembre de 2015 es va obrir la convocatòria per a la selecció d'una vacant d'administratiu/va recepcionista al consorci Patronat Catalunya Món- Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (PCM-DIPLOCAT). El període de presentació de les candidatures va estar obert fins el 26 de desembre de 2015, durant el qual es van presentar 19 persones.

Primera fase: valoració de mèrits i capacitats

El llistat de candidatures presentades està ordenat d'acord amb l'ordre numèric que correspon amb els tres darrers dígits del DNI i la lletra del candidat o candidata o, en el seu defecte, les tres últimes xifres i la lletra del mes corresponent a la data de naixement. Per a poder optar a la realització de la prova escrita l'aspirant havia d'obtenir una puntuació mínima de 12 punts.

Candidat/a Puntuació Total punts requisits
997X 15 Apte per a prova escrita
978F 12 Apte per a prova escrita
050A 10 No apte per a prova escrita
966Z 12 Apte per a prova escrita
126K 9 No apte per a prova escrita
194G 17 Apte per a prova escrita
424N 15 Apte per a prova escrita
108F 12 Apte per a prova escrita
070C 13 Apte per a prova escrita
985B 11 No apte per a prova escrita
016Y 11 No apte per a prova escrita
494V 11 No apte per a prova escrita
457G 10 No apte per a prova escrita
983A 9 No apte per a prova escrita
249H 11 No apte per a prova escrita
990F 13 Apte per a prova escrita
189C 8 No apte per a prova escrita
142T 6 No apte per a prova escrita
824T 12 Apte per a prova escrita

L'òrgan de selecció, reunit el 13 de gener de 2016, havent valorat la vinculació de les persones aspirants a un dels ens consorciats, l'experiència pel lloc de treball, la formació en protocol, idiomes i els coneixements sobre el funcionament de l'administració, d'acord amb els requisits que contenia la oferta publicada, va acordar seleccionar 9 persones que van passar a la segona fase del procés de selecció.

Segona fase: prova escrita i entrevista

La segona fase del procés de selecció consistia en una prova escrita en la qual es valoraven els coneixements en habilitats administratives, lingüístiques, protocol·làries, organitzatives i de gestió. Les 9 persones aspirants que van resultar aptes en la primera fase van ser convocades els dies 15, 18 i 19 de gener de 2016. Durant aquesta fase, 2 de les persones convocades van desistir del procés de selecció.

Vista la prova escrita, l'òrgan de selecció, es va reunir el 20 de gener de 2016, i va seleccionar tres candidats/es per a ser entrevistats/des els dies 22 i 25 de gener de 2016.

Durant l'entrevista es van valorar les habilitats comunicatives, l'actitud proactiva, la capacitat d'organització, l'adaptabilitat i iniciativa, i es va realitzar una prova oral d'idioma. L'òrgan de selecció, constituït per tres persones, va valorar a cada aspirant amb la puntuació d'1 a 3, considerant 1 la millor puntuació.

Candidat/a Puntuació
(prova escrita)
Realitza
entrevista
Puntuació
entrevista
997X Es retira No  
978F 4,5 No  
966Z 4 No  
194G 6 No  
424N 11 Si 6
108F 5 No  
070C 7,5 Si 9
990F 7,5 Si 3
824T Es retira No  

Resultat

Finalment, el 25 de gener de 2016, l'òrgan de selecció, va valorar que la candidatura més adequada per a cobrir la vacant d'administratiu/va recepcionista era la 990F.

La seva incorporació serà efectiva el 15 de febrer de 2016.

Darrera actualització: 28/04/2020