Tècnic/a al Consorci Patronat Catalunya Món-Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (PCM-DIPLOCAT)

17 de març de 2016

Atenció: aquest procés selectiu està tancat. La informació sobre aquest procés selectiu seguirà publicada a efectes informatius.

 • Lloc de treball: tècnic/a
 • Categoria: 1
 • Horari: matí i tarda
 • Jornada: 39 hores setmanals
 • Unitat: Patronat Catalunya Món - Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (PCM-DIPLOCAT)
 • Localitat: Barcelona
 • Centre de treball: Av. Diagonal, 418, 1r 2a

Requisits

 • Preferentment personal amb vinculació a un dels ens consorciats o amb un vincle preexistent de caràcter fix amb l'Administració de la Generalitat o amb els ens i entitats del sector públic (article 33.5 de la Llei 2/2015, d'11 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015).
 • Títol de grau o equivalent en Periodisme, Ciències de la Informació o Comunicació Audiovisual
 • Experiència professional mínima de dos anys en l'àmbit del periodisme i la comunicació
 • Anglès: nivell C2 del MCERL
 • Francès i alemany: nivell B1 del MCERL
 • Certificat del nivell de suficiència de català (C1) de la Direcció General de Política Lingüística o equivalent.

Funcions

 • Redacció de notes de premsa en català, castellà, anglès, francès i alemany
 • Contactes amb els mitjans de comunicació estrangers
 • Elaboració d'informes tècnics en l'àmbit exterior
 • Recerca i anàlisi d'informació en premsa estrangera
 • Seguiment de l'actualitat parlamentària en països europeus
 • Organització d'actes d'abast internacional
 • Recolzament a l'equip directiu

Aspectes a valorar

 • Habilitats comunicatives
 • Actitud proactiva, motivada, discreta i amb iniciativa
 • Capacitat d'organització, treball en equip, flexibilitat i adaptabilitat
 • Experiència laboral en tasques similars i en l'àmbit de les relacions internacionals
 • Capacitat de conceptualització i redacció
 • Coneixements d'una quarta llengua estrangera
 • Formació de grau i/o de postgrau rellevant per les tasques a desenvolupar

Forma d'ocupació

 • Contracte laboral temporal d'interinitat per cobrir una baixa maternal (Conveni col·lectiu de treball propi).

Participació

El termini de presentació de sol·licituds per a aquesta oferta és de 10 dies a partir de la seva publicació.

No s'admetran sol·licituds presentades després del dia 28 de març de 2016

Les persones interessades que reuneixin els requisits i capacitats establerts poden enviar el seu currículum professional al correu electrònic a contractacio(ELIMINAR)@diplocat.cat, amb la referència Tècnic PCM-DIPLOCAT -cognoms i nom a l'apartat tema i indicant en el cos del correu les dades següents: NIF, cognoms i nom, tipus de vincle administratiu, departament d'adscripció o ens consorciat, telèfons de contacte i correu electrònic.

En primer lloc, es farà una comprovació dels requisits de participació i anàlisi del CV per valorar aspectes relatius a l'experiència, coneixements, competències i formació relacionats amb el lloc a proveir. Si escau, les persones candidates podran ser convocades a una entrevista i/o prova dels aspectes relacionats amb les competències professionals.

Resultats del procés selectiu

Antecedents

El 17 de març de 2016 es va obrir la convocatòria per a la selecció d'una vacant de tècnic/a al consorci Patronat Catalunya al Món- Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (PCM-DIPLOCAT). El període de presentació de les candidatures va estar obert fins el 28 de març de 2016, durant el qual es van presentar 2 persones.

Primera fase: valoració de mèrits i capacitats

El llistat de candidatures presentades està ordenat d'acord amb l'ordre numèric que correspon amb les tres últimes xifres i la lletra del mes corresponent a la data de naixement. Per a poder optar a la realització de la prova escrita l'aspirant havia d'obtenir una puntuació mínima de 15 punts.

Candidat/a Puntuació Total punts requisits
978A 23 Apte per a prova escrita
992J 6 No apte per a prova escrita

L'òrgan de selecció, constituït per tres persones i reunit el 30 de març de 2016, havent valorat els mèrits de les persones aspirants d'acord amb els requisits recollits a l'oferta publicada i ateses les puntuacions obtingudes pels candidats/es, va acordar seleccionar una persona que va passar a la segona fase del procés de selecció.

Segona fase: prova escrita i entrevista

La segona fase del procés de selecció consistia en una prova escrita en la qual es valoraven els coneixements en habilitats periodístiques, coneixements del món de la comunicació, idiomes i d'altres aspectes relacionats amb l'àmbit de les relacions internacionals.

Resultat

Vistos els resultats positius de la prova escrita de l'única persona que havia passat a la segona fase, l'òrgan de selecció es va reunir el 5 d'abril de 2016, i va acordar que el/la candidat/a seleccionat/da per a cobrir la vacant era el/la 978A.

La seva incorporació serà efectiva en el moment en que es produeixi la vacant per baixa de maternitat que va originar aquest procés de selecció.

Darrera actualització: 28/04/2020