Estatuts

Estatuts del Patronat Catalunya Món - Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya


Capítol 1. Disposicions generaus

Article 1

Eth Patronat Catalonha Mon - Conselh de Diplomacia Publica de Catalonha, d'ara entà deuant PCM - DIPLOCAT, ei ua entitat qu'a caractèr consorciau dotada de personalitat juridica pròpria, sometuda ar ordenament juridic public, e qu'a ua durada indefinida.

Article 2

 1. Eth Govèrn dera Generalitat a era tòca d'impulsar iniciatiues que permeten era coneishença dirècta de Catalonha en encastre internacionau. Eth PCM - DIPLOCAT deu contribuïr ad aguesta tòca en tot méter en plaça er imatge, era reputacion e era projeccion internacionau de Catalonha mejançant era exportacion dera melhora coneishença dera realitat deth país e es sòns actius e valors uniques, entà fomentar era sua internacionalizacion. Eth compliment d'aguest objectiu repercutís dirèctaments en ua major atraccion d'investiments, coneishença, institucions e persones, e contribuís a generar opinion publica positiva en estrangèr e establís relacions de confidança en mon.
 2. Aguesta tòca se concrète enes sies tòques estrategiques següentes:
  1. Sostier era estrategia de diplomacia publica deth Govèrn de Catalonha.
  2. Acordar per consensus era Mèrca Catalonha e impulsar-ne eth posicionament en exterior.
  3. Fomentar era coneishença de Catalonha e es sòns actius e valors unics en exterior.
  4. Promòir era vinculacion de Catalonha damb organizacions internacionaus.
  5. Impulsar era participacion dera societat civiu catalana enes activitats de diplomacia publica.
  6. Fomentar era formacion era diplomacia publica entà sensibilizar e melhorar era capacitat d'internacionalizacion dera societat catalana.
 3. El PCM - DIPLOCAT s’adreça tant a la societat civil catalana com a la internacional.

Article 3

Eth PCM - DIPLOCAT a era sua sedença ena ciutat de Barcelona, sense perjudici qu'entath compliment des sues fins pogue mantier d'auti burèus en territòri de Catalonha.

Article 4

 1. Son foncions deth PCM - DIPLOCAT es següentes:
  a) Aconselhar es administracions catalanes, atau coma quina auta entitat que sigue publica o privada de Catalonha.
  b) Requectar, tractar e difóner de forma adaptada era informacion sus es encastres deth sòn interès que dispòse per toti es mejans ara sua posita.
  c) Organizar, promòir e coordinar corsi, conferéncies, seminaris e programes de visites internacionaus.
  d) Organizar, promòir e coordinar campanhes de sensibilizacion.
  e) Organizar, promòir e coordinar activitats de documentacion, estudi, diagnostic e recèrca.
  f) Realizar publicacions especializades.
  g) Autrejar bèques e ajudes a persones fisiques catalanes e internacionaus entà encoratjar era recèrca, e tanben instituïr prèmis damb era madeisha tòca.
  h) Organizar o participar en quinsevolhe auta activitat locau o internacionau que, laguens deth sòn encastre de trabalh, sigue interessanta entàs sòns membres o, dirèctaments, entara societat catalana.
 2. En totes es foncions precedentes eth PCM - DIPLOCAT deu velhar entà:
  a) Associar as sues accions d'autes entitats publiques o privades de Catalonha o internacionaus entà garantir ua excellenta interaccion entre era societat catalana e eth mon.
  b) Prestar ua atencion especiau a tot eth territòri de Catalonha mejançant era collaboracion damb es diferentes institucions e agents economics e sociaus de totes es comarques catalanes.

Article 5

Eth PCM - DIPLOCAT se regís pes disposicions d'aguesti Estatuts e pera nòrma aplicabla as consòrcis de Catalonha.


Capítol 2. Membres deth PCM - DIPLOCAT

Article 6

Eth PCM - DIPLOCAT ei integrat per aqueres institucions, organizacions e entitats publiques o privades detalhades ena annèxa d'aguesti Estatuts.

Article 7

 1. Se pòden incorporar ath PCM - DIPLOCAT ues autes entitats damb decidida vocacion e trajectòria enes sòns encastres d'accion, en tot compdar en cada cas damb era aprobacion deth maximal organ de govèrn dera entitat e damb era ratificacion pera majoritat absoluda des membres deth Plen deth PCM - DIPLOCAT.
 2. Es entitats qu'incorpòre eth PCM - DIPLOCAT an d'èster incorporades ena annèxa sense que sigue de besonh modificar aguesti Estatuts. Era annèxa actualizada la cau publicar en Jornau Oficiau dera Generalitat de Catalonha entara coneishença generau.

Article 8

Per acòrd deth Plen se pòden excludir deth PCM - DIPLOCAT es entitats membres as que siguen imputables actes o manifestacions que contradiguen dubèrtament es tòques deth PCM - DIPLOCAT.


Capítol 3. Organs deth PCM - DIPLOCAT

Article 9

Es organs de govèrn deth PCM - DIPLOCAT son es següents:

 • Eth Plen.
 • Eth Comitat Executiu.
 • Eth secretari o secretària generau.

Sección 1. Eth Plen

Article 10

Eth Plen ei er organ de govèrn superior deth PCM - DIPLOCAT e ei integrat per:

a) Eth president o era presidenta, qu'ei eth president o presidenta dera Generalitat, que pòt delegar era presidéncia d'un Plen en membre deth Govèrn qu'a era titolaritat des competéncies en encastre exterior dera Generalitat de Catalonha, o en un aute conselhèr o conselhèra dera Generalitat de Catalonha.

b) Eth president o presidenta deth Comitat Executiu, qu'ei era persona titulara dera Secretaria d'Ahèrs exteriors dera Generalitat de Catalonha.

c) Es maximals representants des entitats locaus, escòles de negòcis, patronaus, crambes e associacions enterpresariaus listades ena annèxa d'aguesti Estatuts, que pòden delegar era sua assisténcia ath Plen en un cargue executiu dera institucion que representen.

d) Eth secretari o secretària dera Federacion Catalana de Caishes d'Estauvis e un representant o ua representanta d'aquera Federacion.

e) Dus rectors o rectores d'universitat, elegidi peth Conselh Interuniversitari de Catalonha.

f) Eth director o era directora generau competent en encastre des relacions exteriores dera Generalitat de Catalonha.

g) Un representant o ua representanta deth departament dera Generalitat competent en encastre dera internacionalizacion des enterpreses catalanes.

h) Eth titolar o era titolara deth Conselh Interuniversitari de Catalonha.

i) Eth secretari o era secretària generau deth PCM - DIPLOCAT.

Article 11

Correspon ath Plen deth PCM - DIPLOCAT:

a) Aprovar era proposicion d'Estatuts e proposar totes aqueres modificacions que calgue.

b) Aprovar eth plan annau d'accion, a proposicion deth Comitat Executiu, damb era sua dotacion financèra corresponenta.

c) Aprovar eth pressupòst annau e era liquidacion de compdes, a proposicion deth Comitat Executiu.

d) Ratificar era admission de naui membres e era exclusion d'aqueri que contradiguen es tòques deth PCM - DIPLOCAT.

e) A proposicion deth Comitat Executiu, proposar era transformacion e, se cau, era dissolucion e liquidacion deth PCM - DIPLOCAT.

f) Elegir, a proposicion deth president o dera presidenta deth Plen, eth secretari o era secretària generau.

g) Èster informat peth Comitat Executiu dera contractacion d'operacions de credit e d'autes obligacions de caractèr economic e financèr.

h) Èster informat peth Comitat Executiu der exercici des accions judiciaus e administratives de quin tipe que sigue, era interposicion de recorsi e, en generau, dera defensa des interèssi e des drets deth PCM - DIPLOCAT en quina sòrta de procediments que sigue.

e) Susvelhar eth compliment des tòques e es foncions deth PCM - DIPLOCAT.

j) Ues autes atribucions non assignades exprèssaments a d'auti organs enes presents Estatuts.

Article 12

-1 Eth Plen s'amasse preceptivaments en session ordinària un còp per an. Ena session cau aprovar era liquidacion de compdes, era memòria der an precedent, eth programa d'activitats e eth pressupòst der an que vierà.

-2 Eth Plen se pòt amassar en session extraordinària a instàncies deth president o dera presidenta, o dera majoritat des sòns membres.

-3 Eth president o era presidenta convòque es reünions deth Plen, mejançant eth secretari o era secretària generau, damb ua anticipacion minimau de quinze dies e jonh ara convocacion er orde deth dia e es rapòrts que calerà deliberar.

-4 En cas d'urgéncia, eth Plen se pòt convocar damb ua anticipacion minimau de quaranta ueit ores.

-5 Eth Plen demore validament constituït e pòt adoptar acòrds quan concorreràn era mitat mès un des sòns membres.

-6 En cada reünion deth Plen cau designar dus intervenents o intervenentes.

-7 Cossent damb er article 19.b), eth secretari o secretària generau deu redigir eth compde rendut dera reünion deth Plen e, en un termini maximau de quinze dies, lo deu reméter entara sua validacion as dus intervenents o invervenentes e ath president o ara presidenta deth Plen.

Article 13

-1 Es acòrds deth Plen son adoptadi per majoritat simpla des assistents, damb era excepcion prevista ena seccion següenta.

-2 Cau era majoritat absoluda des membres deth Plen entà aprovar eth suposat previst en article 11.a).

-3 Era Generalitat de Catalonha dispòse d'un nombre de vòtes parièrs ath dera rèsta de membres deth Plen, que dispòsen d'un vòte cadun d'eri. En cas d'egalizacion, eth vòte deth president o dera presidenta ei diriment.

Article 14

Correspon ath president o ara presidenta deth Plen:

a) Exercir era mès nauta representacion deth PCM - DIPLOCAT en toti es encastres.

b) Convocar es reünions deth Plen, mejançant eth secretari o era secretària generau, e fixar er orde deth dia, acordat per consensus entre eth president o era presidenta deth Comitat Executiu e eth secretari o era secretària generau, e en tot tier en compde es peticions des auti membres deth Plen.

c) Presidir es sessions e dirigir es debats.

d) Suspéner e lheuar es sessions.

e) Dar eth sòn acòrd as compdes renduts e as certificacions des acòrds adoptadi peth Plen.

f) Hèr usatge deth vòte de qualitat entà dirimir es ahèrs que se poguen suscitar en sen deth Plen.

Sección 2. Eth Comitat Executiu

Article 15

Eth Comitat Executiu ei er organ permanent de PCM - DIPLOCAT e ei format per:

a) Eth president o era presidenta deth Comitat Executiu.

b) Eth director o era directora generau competenta en encastre de relacions exteriores dera Generalitat.

c) Eth secretari o era secretària generau deth PCM - DIPLOCAT.

d) Un representant o ua representanta dera Associacion Catalana de Municipis e Comarques, e un representant o ua representanta dera Federacion de Municipis de Catalonha, en representacion des institucions der encastre locau que son membres deth PCM - DIPLOCAT.

e) Eth titular o era titulara deth Conselh Interuniversitari de Catalonha, en representacion des universitats e des centres d'estudis superiors que son membres deth PCM - DIPLOCAT.

f) Un representant o ua representanta dera Federacion Catalana de Caishes d'Estauvis.

g) Un representant o ua representanta deth Conselh Generau des Crambes Oficiaus de Comèrç, Indústria e Navegacion de Catalonha.

Article 16

Son competéncies deth Comitat Executiu:

a) Aprovar era plantilha de personau e era organizacion intèrna deth PCM - DIPLOCAT presentada peth secretari o pera secretària generau.

b) Autorizar o delegar, segons eth cas, era contractacion que sigue de besonh entath compliment des fins deth PCM - DIPLOCAT.

c) Autorizar es despenses laguens des limits mercadi pes nòrmes pressupostàries.

d) Aprovar eth programa d'activitats deth PCM - DIPLOCAT.

e) Nomentar as membres deth Conselh Consultatiu.

f) Velhar peth compliment der article 24.

g) Quines autes competéncies que sigue que, cossent damb era legislacion en vigor, li pogue correspóner.

Article 17

Son competéncies deth president o dera presidenta deth Comitat Executiu:

a) Supervisar era activitat deth PCM - DIPLOCAT d'acòrd damb es indicacions des organs de govèrn e velhar pera execucion des acòrds deth Plen.

b) Convocar, mejançant eth secretari o era secretària generau, es reünions deth Comitat Executiu e exercir-ne era presidéncia.

c) Presentar, ena session ordinària corresponenta deth Plen, un resumit des activitats realizades er an anterior e des sues implicacions pressupostàries.

d) Proporcionar ath Plen un plan d'activitats damb eth pressupòst annau.

e) Supervisar, Mejançant era secretaria generau, era gestion economica e administrativa deth PCM - DIPLOCAT, en tot ajustar-se as nòrmes qu'exigisquen era sua natura publica.

f) Mantier contacte damb es persones responsables des institucions e es entitats integrantes deth PCM - DIPLOCAT, damb era fin de garantir era maximala coordinacion foncionau.

g) Quines autes competéncies que sigue que, d'acòrd damb era legislacion en vigor, li poguen correspóner o li mane eth Plen deth PCM - DIPLOCAT o era majoritat deth Comitat Executiu.

Sección 3. Eth secretari o era secretària generau

Article 18

Eth secretari o era secretària generau ei elegit peth Plen deth PCM - DIPLOCAT a proposicion deth president o presidenta dera Generalitat, per un periòde de quate ans renauibles.

Article 19

Correspon ath secretari o ara secretària generau:

a) Executar e hèr a executar es decisions deth Plen e deth Comitat Executiu e, d'acòrd damb aguesti Estatuts, impulsar era activitat deth PCM - DIPLOCAT.

b) Actuar coma secretari o secretària deth Plen e deth Comitat Executiu, en tot convocar es reünions e en tot hèr eth compde rendut de cada session.

c) Mantier er archiu des compdes renduts e des documents qu'eth Plen li mane exprèssaments.

d) Dar eth supòrt de besonh entà qu'eth president o era presidenta deth Comitat Executiu pogue presentar ena session ordinària corresponenta deth Plen un resumit des activitats realizades e des sues implicacions pressupostàries der an precedent.

e) Dar eth supòrt de besonh entà qu'eth president o era presidenta deth Comitat Executiu pogue proposicionr un plan d'activitats damb eth pressupòst corresponent entar an posterior ena session ordinària corresponenta deth Plen.

f) Adoptar totes aqueres mesures que garantisquen eth corrècte foncionament deth PCM - DIPLOCAT en toti es encastres dera sua activitat, e dar-ne compde en cada reünion deth Comitat Executiu.

g) Representar legauments eth PCM - DIPLOCAT; en cas d'urgéncia pòt actuar sense er acòrd prealable deth Plen o deth Comitat Executiu, en tot dar-ne compde immediataments.

h) Exercir es accions administratives e judiciaus que calgue entà deféner es interèssi deth PCM - DIPLOCAT.

i) Proposar ath Comitat Executiu era politica de contractacion de personau e servicis.

j) Contractar es despenses cossent damb çò qu'ei previst en article 16.c), e presentar-ne era liquidacion ena reünion ordinària corresponenta deth Comitat Executiu.

k) Raportar eth foncionament deth PCM - DIPLOCAT e era evolucion des ingrèssi e es despenses en cada reünion deth Comitat Executiu.

l) Mantier contacte damb es persones responsables des institucions e es entitats integrantes deth PCM - DIPLOCAT, damb era fin de garantir era maximala coordinacion foncionau.

m) Dirigir es burèus, es sucursales e es servicis de representacion qu'eth PCM - DIPLOCAT pogue establir, cossent damb es instruccions des sòns organs superiors e damb ua informacion puntuau sus er estat des causes en cada reünion deth Comitat Executiu.

n) Dirigir era organizacion intèrna cossent damb eth capítol 5.

Capítol 4. Eth Conselh Consultatiu

Article 20

-1 Eth Conselh Consultatiu ei er organ assessor deth PCM - DIPLOCAT e ei integrat per persones e entitats catalanes o internacionaus de prestigi e e trajectòria arreconeishudi enes encastres dera economia, era politica, es ahèrs internacionaus o d'auti encastres d'interès, entath desvolopament des foncions qu'a assignades eth PCM - DIPLOCAT.

-2 Es membres deth Conselh Consultatiu son nomentadi peth Plen, per majoritat absoluda, per un periòde de quate ans renauibles, a proposicion deth Comitat Executiu.

-3 Eth president o era presidenta deth Comitat Executiu e eth secretari o era secretària generau assistissen as sues reünions damb votz e damb dret de vòte.

Article 21

Eth Conselh Consultatiu deth PCM - DIPLOCAT, laguens eth camp des tòques que son pròpries deth PCM - DIPLOCAT, propòse e contribuís ara realizacion d'activitats e adòpte aqueres resolucions que considère convenentes e, per miei deth president o dera presidenta deth Conselh Executiu, les remane ath Plen entath sòn debat e, se cau, entara sua aprobacion.

Capítol 5. Organizacion intèrna

Article 22

-1 Eth personau deth PCM - DIPLOCAT depen deth secretari o dera secretària generau.

-2 Eth PCM - DIPLOCAT se pòt noirir tant deth personau existent enes institucions e entitats que l'intègren coma des contractacions extèrnes, cossent damb es disposicions que sus aquera matèria siguen aplicables en cada cas.

Capítol 6. Regim economic e financèr

Article 23

Es recorsi economics deth PCM - DIPLOCAT son constituïdi per:

a) Transferéncies procedentes des pressupòsti dera Generalitat de Catalonha.

b) Aportacions d'auti membres deth PCM - DIPLOCAT ena forma qu'apròve eth Plen.

c) Dons e subvencions d'autes persones e entitats.

d) Quan esquèigue, era retribucion des servicis que prestarà.

Article 24

Era Generalitat de Catalonha se hè cargue des despenses de locaus e servicis minimaus de besonh entath foncionament deth PCM - DIPLOCAT, qu'includís es de personau. Ath delà, se hè cargue, aumens, dera mitat dera rèsta dera despensa d'activitat deth PCM - DIPLOCAT. En çò que tanh ara auta rèsta, cau seguir çò qu'acòrde eth Plen.

Article 25

Eth contraròtle financèr deth PCM - DIPLOCAT lo cau efectuar mejançant era forma d'auditoria jos era direccion dera Intervencion Generau dera Generalitat de Catalonha, cossent damb çò qu'establís era nòrma reguladora des finances publiques.

Capítol 7. Modificacion des Estatuts

Article 26

Era modificacion d'aguesti Estatuts la cau aprovar en tot seguir eth madeish procediment e requerís er acòrd prèvi deth Plen deth PCM - DIPLOCAT.

Capítol 8. Dissolucion deth PCM - DIPLOCAT

Article 27

-1 Eth PCM - DIPLOCAT se pòt dissòlver per iniciatiua pròpria deth Govèrn dera Generalitat o per acòrd pròpri, a peticion dera majoritat qualificada des tres cincaus parts des membres deth Plen deth PCM - DIPLOCAT.

-2 En cas de dissolucion, eth patrimòni que demore, un còp satisfètes es obligacions que pòt dar lòc era liquidacion deth PCM - DIPLOCAT e crubadi es credits que, s'esquè, se pogue auer contra tresaus, passe a integrar-se ath patrimòni dera Generalitat, exceptat es bens qu'agen pogut cedir ath PCM - DIPLOCAT es sòns membres o tresaus, qu'an de revertir enes sòns proprietaris enes condicions qu'establisquen es pactes signadi ar efècte.

Disposicion finau

Era interpretacion d'aguesti Estatuts correspon ath president o ara presidenta deth Plen, prèviaments escotat.


Decret 149/2012

Decrèt 149/2012, de 20 de noveme, de modificacion des Estatuts e dera denominacion deth Patronat Catalonha Mon, que ven Patronat Catalonha Mon - Conselh de Diplomacia Publica de Catalonha (PCM - DIPLOCAT) (DOGC 6259, de 21/11/2012)

Darrèra actualizacion: 07/11/2019