Presentació de l'entitat

Descripció de l'organització

DIPLOCAT és un consorci dotat de personalitat jurídica pròpia, sotmès a l'ordenament jurídic públic i regulat pels Estatuts que són aprovats, primer per majoria absoluta dels membres del Ple i, posteriorment, pel Govern de la Generalitat de Catalunya. DIPLOCAT pertany al sector públic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i s'hi relaciona per mitjà del Departament d'Acció Exterior i Unió Europea.

Organigrama

Estructura organitzativa

DIPLOCAT s'estructura en dos nivells. En el nivell decisori hi ha els òrgans de govern definits pels Estatuts: el Ple, el Comitè Executiu i la Secretaria General. En el nivell executiu, el secretari o secretària general encapçala l'organització interna.

Ple

Correspon al Ple del PCM - DIPLOCAT:

a) Aprovar la proposta d'Estatuts i proposar totes aquelles modificacions que s'escaiguin.

b) Aprovar el pla anual d'actuació, a proposta del Comitè Executiu, amb la seva dotació financera corresponent.

c) Aprovar el pressupost anual i la liquidació de comptes, a proposta del Comitè Executiu.

d) Ratificar l'admissió de nous membres i l'exclusió d'aquells que contradiguin els objectius del PCM - DIPLOCAT.

e) A proposta del Comitè Executiu, proposar la transformació i, si escau, la dissolució i liquidació del PCM - DIPLOCAT.

f) Elegir, a proposta del president o presidenta del Ple, el secretari o la secretària general.

g) Ser informat pel Comitè Executiu de la contractació d'operacions de crèdit i altres obligacions de caràcter econòmic i financer.

h) Ser informat pel Comitè Executiu de l'exercici de les accions judicials i administratives de qualsevol tipus, la interposició de recursos i, en general, de la defensa dels interessos i dels drets del PCM - DIPLOCAT en qualsevol mena de procediments.

i) Vigilar el compliment dels objectius i les funcions del PCM - DIPLOCAT.

j) Altres atribucions no assignades expressament a d'altres òrgans en els presents Estatuts.

Són membres del Ple:

 • Pere Aragonès, president de la Generalitat de Catalunya. President del Ple.
 • Miquel Royo, secretari d'Acció Exterior del Govern i Unió Europea. President del Comitè Executiu.
 • Gerard Vives, director general d'Afers de la Unió Europea.
 • Albert Castellanos Maduell, conseller delegat de l'Agència per la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ).
 • Laura Roman, secretària general del Consell Interuniversitari de Catalunya.
 • Laura Foraster i Lloret, secretària general de DIPLOCAT. Secretària del Ple.
 • Jaume Collboni, alcalde de Barcelona.
 • Montserrat Adan, primera tinenta d'alcalde Consellera de Turisme, Promoció Econòmica i Comerç de l'Ajuntament de Tarragona. (Designació: Acord de 10/11/23).
 • Xavier Aldeguer, 4t tinent d'alcaldia de l'Àrea de Talent, Innovació, Salut i Comunitat de l'Ajuntament de Girona. (Designació: Acord de 7/12/23).
 • Fèlix Larrosa, alcalde de Lleida.
 • Juan Antonio Serrano, alcalde de Vielha e Mijaran.
 • Meritxell Budó, presidenta de l'Associació Catalana de Municipis (ACM) (Designació: Nomenament de 27/11/23).
 • Eduard Rivas, president de la Federació de Municipis de Catalunya (FMC).
 • Àngela Cases, consellera del Consell General d'Aran. (Designació: Acord de 13/11/23).
 • Lluïsa Moret, presidenta de la Diputació de Barcelona.
 • Miquel Noguer, president de la Diputació de Girona.
 • Carme Ferrer i Cervelló, diputada de la Diputació de Tarragona (Designació: Acord de 29/09/2023 de la Diputació de Tarragona).
 • Joan Talarn, president de la Diputació de Lleida.
 • Narcís Bosch, director gerent del Consell General de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de Catalunya.
 • Miquel París, vocal de la Junta Directiva d'AMEC (Associació Multisectorial d'Empreses).
 • Oriol Guixà, president de FemCAT.
 • Antoni Cañete, president de Pimec.
 • Josep Sanchez Llibre, president de Foment del Treball Nacional.
 • Joan Guàrdia Olmos, rector de la Universitat de Barcelona.
 • Javier Lafuente Sancho, rector de la Universitat Autònoma de Barcelona.
 • Jordi Díaz, Dean d'EADA.
 • Teresa Garcia-Milà, directora de Barcelona School of Economics (BSE).
 • Laura Chaqués-Bonafont, directora de l'IBEI.
 • Elena Fort, vicepresidenta Institucional del FC Barcelona (Designació: Nomenament de 30 de novembre de 2021).
 • Cati Llibre, responsable d'Internacional d'UGT de Catalunya (Designació: Nomenament de 31 de maig de 2023).
 • Maribel Ayné Domingo, responsable de l'Àrea Internacional i Cooperació de CCOO de Catalunya (Designació: Acord de la Comissió Executiva de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya, de 29 de juny 2021).
 • Guillem Llorens i Gragera, president de la Confederació de Cooperatives de Catalunya.
 • Francina Alsina, presidenta de la Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya.

*Dades de contacte dels membres del Ple: Tel. +34 93 640 54 70 / info@diplocat.cat
 

Comitè Executiu

Són competències del Comitè Executiu:

a) Aprovar la plantilla de personal i l'organització interna del PCM - DIPLOCAT presentada pel secretari o la secretària general.

b) Autoritzar o delegar, segons el cas, la contractació que sigui necessària per al compliment de les finalitats del PCM - DIPLOCAT.

c) Autoritzar les despeses dins dels límits marcats per les normatives pressupostàries.

d) Aprovar el programa d'activitats del PCM - DIPLOCAT.

e) Nomenar els membres del Consell Consultiu.

f) Vetllar pel compliment de l'article 24.

g) Qualssevol altres que, d'acord amb la legislació vigent, li puguin correspondre.

Són membres del Comitè Executiu:

 • Miquel Royo, secretari d'Acció Exterior del Govern i Unió Europea. President del Comitè Executiu.
 • Gerard Vives, director general d'Afers de la Unió Europea.
 • Laura Roman, secretària general del Consell Interuniversitari de Catalunya.
 • Laura Foraster i Lloret, secretària general de DIPLOCAT. Secretària del Comitè Executiu.
 • Meritxell Budó, presidenta de l'Associació Catalana de Municipis (ACM) (Designació: Nomenament de 27/11/23).
 • Eduard Rivas, president de la Federació de Municipis de Catalunya (FMC).
 • Narcís Bosch, director gerent del Consell General de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de Catalunya.

*Dades de contacte dels membres del Comitè Executiu: Tel. +34 93 640 54 70 / info(ELIMINAR)@diplocat.cat
 

RESOLUCIÓ per la qual es dona publicitat a l'Acord del Ple del Patronat Catalunya Món - Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (PCM-DIPLOCAT), de 13 de desembre de 2022, pel qual es deleguen funcions en favor de la persona que ocupa la Secretaria d'Acció Exterior del Govern, en tant que presidenta del Comitè Executiu de DIPLOCAT

Secretaria General

Correspon al secretari o la secretària general:

a) Executar i fer executar les decisions del Ple i del Comitè Executiu i, d'acord amb aquests Estatuts, impulsar l'activitat del PCM - DIPLOCAT.

b) Actuar com a secretari o secretària del Ple i del Comitè Executiu, convocant les reunions i aixecant acta de cada sessió.

c) Portar l'arxiu d'actes i dels documents que el Ple li encomani expressament.

d) Donar el suport necessari per tal que el president o la presidenta del Comitè Executiu pugui presentar en la sessió ordinària corresponent del Ple un resum de les activitats realitzades i de les seves implicacions pressupostàries de l'any anterior.

e) Donar el suport necessari per tal que el president o la presidenta del Comitè Executiu pugui proposar un pla d'activitats amb el pressupost corresponent per a l'any posterior en la sessió ordinària corresponent del Ple.

f) Adoptar totes aquelles mesures que garanteixin el correcte funcionament del PCM - DIPLOCAT en tots els àmbits de la seva activitat, i donar-ne compte en cada reunió del Comitè Executiu.

g) Representar legalment el PCM - DIPLOCAT; en cas d'urgència pot actuar sense el previ acord del Ple o del Comitè Executiu, donant-ne compte immediatament.

h) Exercir les accions administratives i judicials que calguin per defensar els interessos del PCM - DIPLOCAT.

i) Proposar al Comitè Executiu la política de contractació de personal i serveis.

j) Contreure despeses d'acord amb el previst a l'article 16.c), i presentar-ne la liquidació en la reunió ordinària corresponent del Comitè Executiu.

k) Informar del funcionament del PCM - DIPLOCAT i de l'evolució dels ingressos i les despeses en cada reunió del Comitè Executiu.

l) Mantenir contacte amb les persones responsables de les institucions i les entitats integrants del PCM - DIPLOCAT, amb la finalitat de garantir la màxima coordinació funcional.

m) Dirigir les oficines, les sucursals i els serveis de representació que el PCM - DIPLOCAT pugui establir, d'acord amb les instruccions dels seus òrgans superiors i amb una informació puntual sobre l'estat de la qüestió a cada reunió del Comitè Executiu.

n) Encapçalar l'organització interna d'acord amb el capítol 5.

La secretària general del PCM-DIPLOCAT és Laura Foraster i Lloret.

*Dades de contacte: Tel. +34 93 640 54 70 / secretariageneral(ELIMINAR)@diplocat.cat

RESOLUCIÓ de 2 de març de 2020, per la qual es dona publicitat als acords del Comitè Executiu de 2 de març de 2020, pels quals es deleguen funcions en favor de la secretària general del Patronat Catalunya Món - Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (PCM-DIPLOCAT).

RESOLUCIÓ per la qual es dona publicitat als acords del Ple del Patronat Catalunya Món - Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (PCM-DIPLOCAT) de 28 de juliol de 2020 i del seu Comitè Executiu de 9 de juliol de 2020, pels quals es deleguen funcions a favor de la secretària general.

RESOLUCIÓ de 23 d'abril de 2021, per la qual es dona publicitat als acords del Comitè Executiu de 22 d'abril de 2021, pels quals es deleguen funcions en favor de la secretària general de DIPLOCAT.

RESOLUCIÓ per la qual es dona publicitat a l'acord del Comitè Executiu de 20 de maig de 2021, pel qual es deleguen funcions en favor de la secretària general de DIPLOCAT

RESOLUCIÓ de 26 d'abril de 2022, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Comitè Executiu del Patronat Catalunya Món - Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (PCM-DIPLOCAT) de 26 d'abril de 2022, pel qual es deleguen funcions a favor de la secretària general.

RESOLUCIÓ de 31 de maig de 2022, per la qual es dona publicitat a l'acord del Comitè Executiu del Patronat Catalunya Món - Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (PCM-DIPLOCAT) de 24 de maig de 2022, pel qual es deleguen funcions a favor de la secretària general.

RESOLUCIÓ d'1 de juliol de 2022, per la qual es dona publicitat a l'acord del Ple del Patronat Catalunya Món - Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (PCM-DIPLOCAT) de 20 de juny de 2022, pel qual es deleguen funcions en favor de la secretària general.

RESOLUCIÓ per la qual es dona publicitat a l'Acord del Ple del Patronat Catalunya Món - Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (PCM-DIPLOCAT) de 13 de desembre de 2022, pel qual es deleguen funcions en favor de la secretària general

Consell Consultiu

El Consell Consultiu del PCM - DIPLOCAT, dins el camp dels objectius que són propis del PCM - DIPLOCAT, proposa i contribueix a la realització d'activitats i adopta aquelles resolucions que considera convenients i, per mitjà del president o la presidenta del Consell Executiu, les tramet al Ple per al seu debat i, si escau, per a la seva aprovació.

Carta i catàleg de serveis

Aquests són els serveis que DIPLOCAT presta a la ciutadania:

Tràmit o servei

Tràmit a realitzar

Beques d'estudis internacionals Sol·licitar la beca
Beques d'estudis euromediterranis Sol·licitar la beca
Accés al Col·legi d'Europa Sol·licitar la inscripció
Altres tràmits
Ofertes de Treball
Perfil del contractant

Darrera actualització: 03/07/2024